- Διαφήμιση -

Κώστας Μπακoγιάννης: Το «ψηφιακό» παράπoνό σας στoν δήμαρχo

Οι πολί­τες της πρω­τεύ­ου­σας, αλλά κυρί­ως οι νέοι αυτής της πόλης, θα έχουν πλέ­ον στη διά­θε­σή τους την ευκαι­ρία να εκφρά­ζουν τα παρά­πο­νά τους στον Δήμο Αθη­ναί­ων και να δια­τυ­πώ­νουν τα ερω­τή­μα­τά τους και τις ανη­συ­χί­ες τους ανα­φο­ρι­κά με τη ζωή και την καθη­με­ρι­νό­τη­τά τους στην πόλη μέσω της εφαρ­μο­γής του Instagram.

Οι χρή­στες, άμε­σα και αδια­με­σο­λά­βη­τα, υπο­βά­λουν σύντο­μα γρα­πτά ερω­τή­μα­τα προς τον δήμαρ­χο και εκεί­νος δίνει άμε­σα τις απα­ντή­σεις του…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων