Εκλογές 2019: Πού ψηφίζω, πώς ψηφίζω, πόσους σταυρούς βάζω

Εκλογές 2019: Να μάθουν σε ποιο εκλογικό τμήμα θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν οι ψηφοφόροι μέσω του «ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΩ», τη νέα online εφαρμογή του ΥΠΕΣ - Όλες οι πληροφορίες και οι ειδήσεις που αφορούν τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019

Σύμ­φω­να με το ΠΔ 26/2012, οι εκλο­γι­κοί κατά­λο­γοι που έχουν αναρ­τη­θεί στην εφαρ­μο­γή του ΥΠΕΣ, συντάσ­σο­νται με ευθύ­νη των Δήμων και αντλού­νται από το τηρού­με­νο σε αυτούς δημο­το­λό­γιο. Σε περί­πτω­ση που δια­πι­στω­θεί κάποιο λάθος, παρα­κα­λεί­στε να επι­κοι­νω­νή­σε­τε για τη διόρ­θω­σή του με τον Δήμο, στο δημο­το­λό­γιο του οποί­ου είστε γραμμένος/η.

Τα νέα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα αναρ­τή­θη­καν στο «Μάθε που Ψηφί­ζεις» και οι εκλο­γείς μπο­ρούν να δουν πού θα πρέ­πει να πάνε για να ψηφί­σουν.

Από την υπο­χρε­ω­τι­κή άσκη­ση του εκλο­γι­κού δικαιώ­μα­τος απαλ­λάσ­σο­νται νόμι­μα όσοι την ημέ­ρα της ψηφο­φο­ρί­ας θα βρί­σκο­νται στο εξω­τε­ρι­κό και όσοι έχουν υπερ­βεί το 70ό έτος της ηλι­κί­ας τους.

Δεί­τε όλες τις τελευ­ταί­ες Ειδή­σεις από την Ελλά­δα και τον Κόσμο, τη στιγ­μή που συμ­βαί­νουν, στο Newsbomb.gr

Οι εκλογείς μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν:

  • Μέσω της ιστο­σε­λί­δας του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών «Μάθε πού Ψηφί­ζεις»
  • Καλώ­ντας στο Τηλε­φω­νι­κό Κέντρο της Διεύ­θυν­σης Ηλε­κτρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών και στον αριθ­μό 213 136 1500, από Δευ­τέ­ρα έως Κυρια­κή, 09:00 έως 17:00.

Προ­σο­χή: Για τη διευ­κό­λυν­ση των εκλο­γέ­ων, προ­τεί­νε­ται πρώ­τα η χρή­ση της δια­δι­κτυα­κής εφαρ­μο­γής στο www.ypes.gr «Μάθε που ψηφί­ζεις» και μόνο στην περί­πτω­ση που αντι­με­τω­πί­σουν δυσκο­λία να επι­κοι­νω­νή­σουν τηλε­φω­νι­κά με την υπη­ρε­σία ενη­μέ­ρω­σης των πολι­τών, ώστε να ενη­με­ρω­θούν για το εκλο­γι­κό τμή­μα που ψηφί­ζουν.

Οι εκλο­γι­κοί κατά­λο­γοι για τις εκλο­γές της 7ης Ιου­λί­ου 2019 περι­λαμ­βά­νουν τις μετα­βο­λές μέχρι τις 30 Απρι­λί­ου 2019 και δεν επι­δέ­χο­νται αλλα­γές.

Τέλος, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι για τους Έλλη­νες πολί­τες που δια­μέ­νουν ή θα βρί­σκο­νται στο εξω­τε­ρι­κό την ημέ­ρα της ψηφο­φο­ρί­ας δεν υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα άσκη­ση του εκλο­γι­κού τους δικαιώ­μα­τος.

Τι έγγραφα χρειάζομαι για να ψηφίσω

Αστυ­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα, δια­βα­τή­ριο, άδεια οδή­γη­σης ή ατο­μι­κό βιβλιά­ριο υγεί­ας όλων των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων που έχουν εκδο­θεί από τις αρμό­διες ελλη­νι­κές αρχές είναι τα έγγρα­φα που γίνο­νται απο­δε­κτά στα εκλο­γι­κά τμή­μα­τα. Η «κομ­μέ­νη» ταυ­τό­τη­τα είναι απο­δε­κτή. Εάν έχουν αλλά­ξει τα προ­σω­πι­κά σας στοι­χεία θα πρέ­πει να προ­σκο­μί­σε­τε τα σχε­τι­κά δικαιο­λο­γη­τι­κά. Στρα­τιω­τι­κοί και υπη­ρε­τού­ντες στα σώμα­τα ασφα­λεί­ας χρη­σι­μο­ποιούν την υπη­ρε­σια­κή τους ταυ­τό­τη­τα.

Πόσους σταυρούς βάζω

Ο αριθ­μός των σταυ­ρών εξαρ­τά­ται από εκεί­νο των εδρών της εκλο­γι­κής περι­φέ­ρειας. Αυτό πρα­κτι­κά σημαί­νει:

  • Στις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες, όπου εκλέ­γο­νται από ένας ως και τρεις βου­λευ­τές, έναν σταυ­ρό.
  • Στις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες, όπου εκλέ­γο­νται από τέσ­σε­ρις ως και επτά βου­λευ­τές, μέχρι δύο σταυ­ρούς.
  • Στις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες, όπου εκλέ­γο­νται από οκτώ ως και δώδε­κα βου­λευ­τές, μέχρι τρεις σταυ­ρούς, και
  • Στις εκλο­γι­κές περι­φέ­ρειες, όπου εκλέ­γο­νται περισ­σό­τε­ροι από δεκα­τρείς βου­λευ­τές, μέχρι τέσ­σε­ρις σταυ­ρούς.

Ο σταυ­ρός πρέ­πει να μπαί­νει ή δεξιά ή αρι­στε­ρά του ψηφο­δελ­τί­ου. Αν μπει και στις δύο πλευ­ρές, το ψηφο­δέλ­τιο θεω­ρεί­ται άκυ­ρο.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων