Εκλογές 2019: Ποια είναι τα υποψήφια κόμματα

Λίγες ώρες έμειναν μέχρι τις εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου όπου οι Έλληνες ψηφοφόροι καλούνται να ψηφίσουν μεταξύ συνολικά 20 κομμάτων.

Συγκε­κρι­μέ­να, τα κόμ­μα για φέτος θα είναι συνο­λι­κά 20, καθώς το Α1 Πολι­τι­κό Τμή­μα του Αρεί­ου Πάγου, άφη­σε εκτός συνο­λι­κά πέντε κόμ­μα­τα.

Συνο­λι­κά 24 συν­δυα­σμοί είχαν κατα­θέ­σει αίτη­ση συμ­με­το­χής στις εκλο­γές, αλλά μερι­κά από αυτά, όπως το Ποτά­μι και οι Ανε­ξάρ­τη­τοι Έλλη­νες, είτε απέ­συ­ραν τη συμ­με­το­χή τους από την δια­δι­κα­σία, είτε κόπη­καν καθώς δεν προ­σκό­μι­σαν τα απα­ραί­τη­τα έγγρα­φα.

Τα κόμ­μα­τα που κατε­βαί­νουν στις εκλο­γές

 • Συνα­σπι­σμός Ριζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς – ΣΥΡΙΖΑ
 • Νέα Δημο­κρα­τία – ΝΔ
 • Λαϊ­κός Σύν­δε­σμος – Χρυ­σή Αυγή
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δος – ΚΚΕ
 • Κίνη­μα Αλλα­γής (ΚΙΝ.ΑΛ.)
 • Ένω­ση Κεντρώ­ων
 • Ελλη­νι­κή Λύση – Κυριά­κος Βελό­που­λος
 • Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας – Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου
 • Αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή Αρι­στε­ρή Συνερ­γα­σία για την Ανα­τρο­πή – ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.
 • Δημο­σθέ­νης Βερ­γής – Έλλη­νες Οικο­λό­γοι
 • Οργά­νω­ση Κομ­μου­νι­στών Διε­θνι­στών Ελλά­δας (Ο.Κ.Δ.Ε.)
 • Ελλή­νων Συνέ­λευ­σις (Αρτέ­μης Σώρ­ρας)
 • Εργα­τι­κό Επα­να­στα­τι­κό Κόμ­μα-ΕΕΚ Τρο­τσκι­στές
 • Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας (Μαρ­ξι­στι­κό-Λενι­νι­στι­κό)- ΚΚΕ (μ-λ)
 • Μαρ­ξι­στι­κό Λενι­νι­στι­κό Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας, μ-λ ΚΚΕ
 • Λαϊ­κή Ενό­τη­τα
 • Μέτω­πο Ευρω­παϊ­κής Ρεα­λι­στι­κής Ανυ­πα­κο­ής (ΜέΡΑ25)
 • Δημιουρ­γία Ξανά – Θάνος Τζή­με­ρος
 • Συν…φωνία Πολι­τι­κών Κομ­μά­των
 • Ε.ΠΑ.Μ – Α.Κ.Κ.ΕΛ- Ενιαίο Παλ­λαϊ­κό Μέτω­πο (Ε.ΠΑ.Μ) και Αγρο­τι­κό Κτη­νο­τρο­φι­κό Κόμ­μα Ελλά­δας (Α.Κ.Κ.ΕΛ).

Τα κόμ­μα­τα που «κόπη­καν» από τις φετι­νές εκλο­γές, είναι τα εξής:

 • Άλλη Ελλά­δα
 • Κίνη­μα φτω­χών Ελλά­δος
 • Από­φα­ση Ανά­γκης
 • Αγρο­τι­κό Κόμ­μα Ελλά­δος-ΑΚΕ
 • Συν­δυα­σμός Ανε­ξάρ­τη­των Υπο­ψη­φί­ων υπέρ των Δημο­ψη­φι­σμά­των Πρω­το­βου­λί­ας Πολι­τών.

Οι μεμο­νω­μέ­νοι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές

 • Εκτός των υπο­ψή­φιων βου­λευ­τών των κομ­μά­των, κατέ­θε­σαν αίτη­ση συμ­με­το­χής και έξι μεμο­νω­μέ­νοι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές. Αυτοί είναι οι εξής:
 • Ιωάν­νης Λαγκα­δι­νός, στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια της Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης,
 • Βασι­λι­κή Γρί­βα, στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια της Α’ Πει­ραιώς,
 • Μιχα­ήλ Στερ­γιό­που­λος, στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια των Γρε­βε­νών,
 • Βασί­λης Θεο­δο­σιά­δης, στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια της Κοριν­θί­ας,
 • Χρή­στος Ντρι­κό­γιας, στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια της Λαρί­σης

 

Πηγή www.newsbomb.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων