- Διαφήμιση -

Αποχαρακτηρίζονται απόρρητα έγγραφα του υπ. Εθνικής Άμυνας που θα γίνουν μέρος του Φακέλου της Κύπρου

Τι ειπώθηκε την Πέμπτη στη σχετική συνάντηση του Νίκου Βούτση με τον αναπληρωτή υπουργό Αμυνας Παναγιώτη Ρήγα για τον αποχαρακτηρισμό εγγράφων.

Στη Βου­λή θα δια­βι­βα­στούν το επό­με­νο διά­στη­μα τα έγγρα­φα του υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας που θα περι­λη­φθούν στο Φάκε­λο της Κύπρου.

Πρό­κει­ται για έγγρα­φα που ήταν απόρ­ρη­τα, αφο­ρούν τις επι­χει­ρή­σεις του ΓΕΕΘΑ την επί­μα­χη περί­ο­δο και πλέ­ον απο­χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται. Ο πρό­ε­δρος της Βου­λής, Νίκος Βού­τσης, συνα­ντή­θη­κε σήμε­ρα με τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Εθνι­κής Άμυ­νας, Πανα­γιώ­τη Ρήγα, και τον υπο­στρά­τη­γο Χρή­στο Που­λια­νί­τη, παρου­σία του γενι­κού γραμ­μα­τέα της Βου­λής, Κώστα Αθανασίου.

Κατά την επί­ση­μη ενη­με­ρω­τι­κή συνά­ντη­ση, γνω­στο­ποι­ή­θη­κε στον κ. Βού­τση ότι ολο­κλη­ρώ­θη­κε το έργο της αρμό­διας Επι­τρο­πής του ΓΕΕΘΑ και του υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας για τη δυνα­τό­τη­τα απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμού μέρους των εγγρά­φων που περιέ­χο­νται στο υλι­κό που εντο­πί­στη­κε παράλ­λη­λα με το κυρί­ως μαρ­τυ­ρι­κό υλι­κό του Φακέ­λου της Κύπρου. Το πόρι­σμα της επι­τρο­πής θα δια­βι­βα­στεί στη Βου­λή των Ελλή­νων κατά το προ­σε­χές χρο­νι­κό διά­στη­μα, προ­κει­μέ­νου να δημο­σιο­ποι­η­θεί το ιστο­ρι­κό υλι­κό και να γίνει αντι­κεί­με­νο μελέ­της και αξιολόγησης.

«Με το πόρι­σμα αυτό κλεί­νει από την ελλα­δι­κή πλευ­ρά συνο­λι­κά το θέμα του Φακέ­λου της Κύπρου», ανέ­φε­ρε ο κ. Βού­τσης και εξέ­φρα­σε την ικα­νο­ποί­η­σή του για το ότι «το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας και οι αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες έκα­ναν εγκαί­ρως, και με τη σοβα­ρό­τη­τα που αντι­στοι­χεί στη σπου­δαιό­τη­τα του θέμα­τος, όλες τις εργα­σί­ες που έχουν σχέ­ση με τον απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμό μέρους του απόρ­ρη­του αυτού υλι­κού, για τα επι­πλέ­ον στοι­χεία που αφο­ρούν τις επι­χει­ρή­σεις του ΓΕΕΘΑ». 

 

Πηγή news247.gr

     
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων