- Διαφήμιση -

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Ποια είναι η «εκλεκτή» του Μητσοτάκη για την Προεδρία

Η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου συγκεντρώνει πολλά από τα κριτήρια που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για πρόσωπο εκτός πολιτικής, η οποία έχει διαγράψει µία λαµπρή πορεία στο δικαστικό κλάδο και κατά γενική οµολογία αποτελεί πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Την πρό­ε­δρο του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας, Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου, πρό­τει­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης για την Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας.

Η νυν πρό­ε­δρος του ανώ­τα­του ακυ­ρω­τι­κού δικα­στη­ρί­ου της χώρας συγκε­ντρώ­νει πολ­λά από τα κρι­τή­ρια που έχει θέσει ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης. Πρό­κει­ται για πρό­σω­πο εκτός πολι­τι­κής, η οποία έχει δια­γρά­ψει µία λαµπρή πορεία στο δικα­στι­κό κλά­δο και κατά γενι­κή οµο­λο­γία απο­τε­λεί πρό­σω­πο κοι­νής αποδοχής.

Η κ. Σακελ­λα­ρο­πού­λου επε­λέ­γη να είναι η πρώ­τη γυναί­κα στην ηγε­σία του Συµβου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας επί κυβερ­νή­σε­ως ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που διευ­κο­λύ­νει την απο­δο­χή της και από τον χώρο της αξιω­µα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης. Και πέραν όλων αυτών, απο­τε­λεί αυτή τη στι­γµή µία εκ των πιο σηµα­ντι­κών προ­σω­πι­κο­τή­των της χώρας, καθώς ηγεί­ται εδώ και ένα έτος ενός εκ των σηµα­ντι­κό­τε­ρων δικα­στι­κών σχη­µα­τι­σµών της χώρας, έχο­ντας κατα­φέ­ρει να επι­τε­λέ­σει µε επι­τυ­χία τα καθή­κο­ντά της.

Ποια είναι η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1956 με την κατα­γω­γή της οικο­γέ­νειάς της να είναι από τη Σταυ­ρού­πο­λη Ξάνθης.

Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου σπού­δα­σε νομι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών και πραγ­μα­το­ποί­η­σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Δημό­σιο Δίκαιο στο Πανε­πι­στή­μιο Paris II. Εισήλ­θε ως Ειση­γή­τρια στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας και εν συνε­χεία προ­ή­χθη δια­δο­χι­κά σε Πάρε­δρο (1988) και Σύμ­βου­λο (2000).

Ο διορισμός της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στο ΣτΕ

Το 1982 διο­ρί­σθη­κε Ειση­γη­τής στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας. Το 1988 προ­ή­χθη στον βαθ­μό του Παρέ­δρου και τοπο­θε­τή­θη­κε στο Γ΄ Τμή­μα. Το 2000 προ­ή­χθη στον βαθ­μό του Συμ­βού­λου και τοπο­θε­τή­θη­κε στο Ε’ Τμή­μα. Στις 23.10.2015 προ­ή­χθη στον βαθ­μό του Αντι­προ­έ­δρου και τοπο­θε­τή­θη­κε στο Γ´ Τμή­μα, ως ανα­πλη­ρώ­τρια Πρό­ε­δρος. Στις 17.10.2018 προ­ή­χθη στον βαθ­μό του Προ­έ­δρου του Δικαστηρίου.

Στο πλαί­σιο της εκπαι­δευ­τι­κής της άδειας (1989–1990), παρα­κο­λού­θη­σε μαθή­μα­τα συνταγ­μα­τι­κού και διοι­κη­τι­κού δικαί­ου μετα­πτυ­χια­κού επι­πέ­δου στο Πανε­πι­στή­μιο της Σορ­βόν­νης, PARIS II.

Διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος της Ένω­σης Δικα­στι­κών Λει­τουρ­γών του ΣτΕ (1993–1995 και 2000–2001), Γενι­κή Γραμ­μα­τέ­ας (1985–1986) και Αντι­πρό­ε­δρος (2006–2008). Υπήρ­ξε μέλος της Κεντρι­κής Νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κής Επι­τρο­πής (1993–1995). Δίδα­ξε Δίκαιο Περι­βάλ­λο­ντος στην Εθνι­κή Σχο­λή Δικα­στών (2005–2014). Ορί­σθη­κε μέλος της Επι­τρο­πής Εισα­γω­γι­κού και Εξα­γω­γι­κού Δια­γω­νι­σμού της σχο­λής αυτής και διε­τέ­λε­σε μέλος του Συμ­βου­λί­ου Σπου­δών (2010–2013). Διε­τέ­λε­σε Πρό­ε­δρος του Πει­θαρ­χι­κού Συμ­βου­λί­ου του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών (2013–2015). Από τον Μάρ­τιο του 2015 είναι Πρό­ε­δρος του επι­στη­μο­νι­κού σωμα­τεί­ου «Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Δικαί­ου του Περιβάλλοντος».

Ιδιαί­τε­ρα ευαί­σθη­τη σε περι­βαλ­λο­ντι­κά θέμα­τα, ως σύμ­βου­λος Επι­κρα­τεί­ας ήταν ειση­γή­τρια σε πολ­λές μεγά­λες υπο­θέ­σεις όπως η εκτρο­πή του Αχε­λώ­ου ποτα­μού στον Θεσ­σα­λι­κό κάμπο, η διά­σω­ση των προ­σφυ­γι­κών της Λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας ως δια­τη­ρη­τέ­ων κ.λπ.

Παράλ­λη­λα, από το 2005 διδά­σκει στην Εθνι­κή Σχο­λή Δικα­στών, Δίκαιο του Περι­βάλ­λο­ντος. Επί­σης, η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου διε­τέ­λε­σε γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας της Ένω­σης Δικα­στι­κών Λει­τουρ­γών του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (1985–1986), πρό­ε­δρος (1993–1995 και 2000–2001) και αντι­πρό­ε­δρος (2006- 2008).

Γόνος δικαστικής οικογένειας η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Ο αεί­μνη­στος πατέ­ρας της, Νικό­λα­ος Σακελ­λα­ρό­που­λος, διε­τέ­λε­σε αντι­πρό­ε­δρος του Αρεί­ου Πάγου, ενώ ήταν μέλος της σύν­θε­σης του ανω­τά­του δικα­στη­ρί­ου που εκδί­κα­σε την υπό­θε­ση Ανδρέα Παπαν­δρέ­ου-Γιώρ­γου Κοσκω­τά. Η Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου, μένει στο κέντρο της Αθή­νας, είναι δια­ζευγ­μέ­νη κι έχει ένα παιδί.

Έχει συγ­γρά­ψει άρθρα που ανα­φέ­ρο­νται σε ζητή­μα­τα συνταγ­μα­τι­κού δικαί­ου και δικαί­ου του περι­βάλ­λο­ντος και έχει ειση­γη­θεί σχε­τι­κά θέμα­τα σε επι­στη­μο­νι­κά συνέ­δρια και ημε­ρί­δες. Ενδεικτικά:

• «Η Βιώ­σι­μη Δια­χεί­ρι­ση των Υδα­τι­κών Πόρων» (Νόμος και Φύση, Σεπτ. 2006)

• «Η απου­σία δασο­λο­γί­ου και χωρο­τα­ξι­κού σχε­δια­σμού και η εκτός σχε­δί­ου δόμη­ση: Η πραγ­μα­τι­κή απει­λή για τα δάση» (ΔΣΘ, ΓΕΩΤΕΕ, Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Δασο­λό­γων, 9–10.3.2007)

• «Ο έλεγ­χος της συνταγ­μα­τι­κό­τη­τας των νόμων και το άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγ­μα­τος. Δικο­νο­μι­κή οργά­νω­ση ή περιο­ρι­σμός του διά­χυ­του ελέγ­χου» (Όμι­λος Αρι­στό­βου­λου Μάνε­ση, Η’ Επι­στη­μο­νι­κό Συμπό­σιο, 16–17.3.2007)

• «Πολε­ο­δο­μι­κές αρμο­διό­τη­τες και Σύνταγ­μα» (ΕΣΔΙΛ, 2007)

• «Η Προ­στα­σία των Δασών και η Νομο­λο­γία του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας» (Η Προ­στα­σία του Περι­βάλ­λο­ντος στο Δίκαιο και στην Πρά­ξη, ΙΜΔΑ 2008)

• «Χωρο­τα­ξία και Ανα­νε­ώ­σι­μες Πηγές Ενέρ­γειας» (ΘΠΔΔ, 2.2014)

• Οικο­νο­μι­κή κρί­ση και προ­στα­σία του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος (6.2.2014)

• «Η αυθαί­ρε­τη δόμη­ση και η νομο­λο­γία του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας μέχρι και το νόμο 4014/2011» (Συνέ­δριο Ένω­σης Μελών ΝΣΚ και ΕΑΑΔΗΣΥ, 10–12.10.2014)

• «Μνη­μεία και Υπο­δο­μές: Ανθρώ­πων Έργα» (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ, 22.4.2015)

• «Κρί­ση και Ανθε­κτι­κό­τη­τα του Συντάγ­μα­τος» (Εφη­με­ρί­δα Διοι­κη­τι­κού Δικαίου,
1/2016)

• «Η στά­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας και η φέρου­σα ικα­νό­τη­τα» (Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Περι­βάλ­λο­ντος και Πολι­τι­σμού, 6.5.2015)

• «Περι­βάλ­λον και Ανά­πτυ­ξη: Σταθ­μί­σεις και Δικα­στι­κός έλεγ­χος» (Νόμος και Φύση, 2016)

• «Δικα­στι­κή Δεο­ντο­λο­γία» (Κέντρο Ευρω­παϊ­κού Συνταγ­μα­τι­κού Δικαί­ου, 17.3.2016),

• «Από τα προ­σφυ­γι­κά της λεω­φό­ρου Αλε­ξάν­δρας στα δια­τη­ρη­τέα της Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­του: Η μνή­μη που αντι­στέ­κε­ται» (ΕΕΔΠ, Τιμη­τι­κός Τόμος Κ. Μενου­δά­κου, 2016)

• Το Σύνταγ­μα και η εφαρ­μο­γή του (9.2.2017)

• Τα Συντάγ­μα­τα του Αγώ­να: Το δίκαιο της ελευ­θε­ρί­ας (26.4.2017)

• Βήμα­τα εξέ­λι­ξης του ακυ­ρω­τι­κού ελέγ­χου (13.6.2017)

• Δικα­στι­κή εκπαί­δευ­ση, Πολι­τεία και Κοι­νω­νία (14.6.2017)

• Ανα­ζη­τώ­ντας τον χαμέ­νο δημό­σιο χώρο (29.11.2017)

• Η συνταγ­μα­τι­κή διά­στα­ση των δικα­στι­κών ενώ­σε­ων (9.12.2017)

• Η νομο­λο­γία του ΣτΕ για τον σχε­δια­σμό και τη δια­χεί­ρι­ση του θαλάσ­σιου και παρά­κτιου χώρου (24.1.2018)

• Σκέ­ψεις για μια σύγ­χρο­νη και απο­τε­λε­σμα­τι­κή δικαιο­σύ­νη (7.2.2018)

• Περι­βαλ­λο­ντι­κό Σύνταγ­μα και ΣτΕ στα χρό­νια της κρί­σης (Νόμος και Φύση, 12.2.2018)

• Ενέρ­γεια και επεν­δύ­σεις στη νομο­λο­γία του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας (22.3.2018).

 

Πηγή in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων