- Διαφήμιση -

Αικατερίνη Σακελλαροπούλου: Η πρόταση Μητσοτάκη για Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Η πρόεδρος του ΣτΕ Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είναι η επιλογή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ως υποψήφια για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η σχετική ανακοίνωση έγινε με διάγγελμα το απόγευμα της Τετάρτης.

Την Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου επέ­λε­ξε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ως υπο­ψή­φια για την Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας.

Η κα Σακελ­λα­ρο­πού­λου, είναι Πρό­ε­δρος του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας από το 2018 — πρώ­τη γυναί­κα πρό­ε­δρος του ΣτΕ. Αν εκλε­γεί, που είναι και το πιθα­νό­τε­ρο θα είναι η πρώ­τη γυναί­κα πρό­ε­δρος της ελλη­νι­κής Δημοκρατίας.

Ο κ. Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε την από­φα­σή του με διάγ­γελ­μά το από­γευ­μα της Τετάρ­της, αφή­νο­ντας να δια­φα­νεί και το σκε­πτι­κό του.

Διάγ­γελ­μα για την πρό­τα­ση της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας για την Προ­ε­δρία της Δημοκρατίας

Προ­τεί­νω για Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας, την πρό­ε­δρο του ΣτΕ, κ. Αικα­τε­ρί­νη Σακελ­λα­ρο­πού­λου. Μία εξαί­ρε­τη νομι­κό με διε­θνείς περ­γα­μη­νές. Είναι μία πρό­τα­ση ενω­τι­κή, υπερ­κομ­μα­τι­κή, προ­ο­δευ­τι­κή που έχει όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις να ψηφι­στεί από το σύνο­λο των βου­λευ­τών, τιμώ­ντας στο πρό­σω­πό της την σύγ­χρο­νη Ελληνίδα.

Δημο­σιεύ­τη­κε από Kyriakos Mitsotakis στις Τετάρ­τη, 15 Ιανουα­ρί­ου 2020

Αν και τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες οι κυβερ­νη­τι­κές διαρ­ρο­ές έκα­ναν λόγο για πολι­τι­κή υπο­ψη­φιό­τη­τα λόγω και των εξε­λί­ξε­ων με την Τουρ­κία, ο πρω­θυ­πουρ­γός φαί­νε­ται πως επέ­λε­ξε ένα μη πολι­τι­κό πρό­σω­πο για να απο­φύ­γει περι­πλο­κές στο εσω­τε­ρι­κό της ΝΔ και να πιέ­σει ταυ­τό­χρο­να ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ να ψηφίσουν.

Η κ.Σακκελαροπούλου δεν προ­έρ­χε­ται από τη ΝΔ αλλά από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, θεω­ρεί­ται δε βενι­ζε­λι­κό στέ­λε­χος. Επι­πλέ­ον, όπως με νόη­μα επι­σή­μα­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός στο διάγ­γελ­μα του, εξε­λέ­γη πρό­ε­δρος του ΣτΕ επί της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ.Μητσοτάκης επι­κοι­νώ­νη­σε το μεση­μέ­ρι με την κ.Σακκελαροπούλου και της γνω­στο­ποί­η­σε την πρό­τα­ση του για την Προ­ε­δρία της Δημο­κρα­τί­ας σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του Μαξί­μου, ενώ το μεση­μέ­ρι επι­κοι­νώ­νη­σε με τον Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο και τον ενη­μέ­ρω­σε και επι­σή­μως ότι δε θα τον προ­τεί­νει ξανά, κάτι που είχε επι­βε­βαιω­θεί με διαρ­ρο­ές τις προη­γού­με­νες ημέρες.

Κυβερ­νη­τι­κές πηγές υπο­στή­ρι­ζαν ότι πρό­κει­ται για μία επι­λο­γή ενω­τι­κή, προ­ο­δευ­τι­κή και αξιο­κρα­τι­κή, πετώ­ντας το μπα­λά­κι σε ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ, χρυ­σώ­νο­ντας το χάπι στον Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο και απα­ντω­ντας στους σαμα­ρι­κούς που πίε­ζαν για υπο­ψη­φιό­τη­τα του Αντώ­νη Σαμαρά.

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού

Συμπο­λί­τες μου,

Με ευθύ­νη, τόλ­μη, αλλά και μεγά­λη αισιο­δο­ξία, ανα­κοι­νώ­νω, σήμε­ρα, την πρό­τα­ση της κυβερ­νη­τι­κής πλειο­ψη­φί­ας για το νέο Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας. Και μιλώ­ντας πάντα στη γλώσ­σα της αλή­θειας, επι­θυ­μώ να εξη­γή­σω στον Ελλη­νι­κό λαό την επι­λο­γή μου.

Η από­φα­ση που κλή­θη­κα να πάρω δεν ήταν καθό­λου εύκο­λη. Ο Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας είναι, κατά το Σύνταγ­μα, ρυθ­μι­στής του πολι­τεύ­μα­τος. Ενσαρ­κώ­νει την ενό­τη­τα του Έθνους.

Και γι’ αυτό οφεί­λει να έχει αίσθη­ση καθή­κο­ντος. Ώστε να υπη­ρε­τεί άξια το θεσμι­κό βάρος του αξιώ­μα­τός του.

Πρέ­πει, επί­σης, να δια­θέ­τει γνώ­σεις, κύρος και διε­θνή εμπει­ρία. Ώστε να συν­δρά­μει δημιουρ­γι­κά στην εσω­τε­ρι­κή ζωή της χώρας. Αλλά και να την εκπρο­σω­πεί με αξιο­πρέ­πεια και αυτο­πε­ποί­θη­ση στο εξωτερικό.

Ο Κατα­στα­τι­κός μας Χάρ­της δεν επι­φυ­λάσ­σει στον Πρό­ε­δρο ουσια­στι­κές αρμο­διό­τη­τες. Αυτό, όμως, καθι­στά τον συμ­βο­λι­σμό της επι­λο­γής του ακό­μα πιο σημαντικό.

Και σε μια επο­χή που ο τόπος μας αφή­νει πίσω την κρί­ση και κάνει πρά­ξη την εθνι­κή του ανα­γέν­νη­ση, έκρι­να ότι το πρό­σω­πο του ανώ­τα­του άρχο­ντα πρέ­πει να συμ­βα­δί­ζει με αυτήν την πορεία: Όλοι μαζί ανοί­γου­με ένα μεγά­λο παρά­θυ­ρο στο μέλ­λον. Με πρώ­τον, τον πρώ­το πολίτη.

Ο πολί­της είναι γένους αρσε­νι­κού. Η Δημο­κρα­τία, η Ελλά­δα και η Πρό­ο­δος, ωστό­σο, είναι γένους θηλυ­κού. Και αυτές μάς καλούν στην μεγά­λη υπέρβαση.

Θεω­ρώ ότι είναι η ώρα να απο­κτή­σει η πατρί­δα μας μία άξια Ελλη­νί­δα στην κορυ­φαία πολι­τεια­κή της θέση: Προ­τεί­νω, λοι­πόν, για Πρό­ε­δρο της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας, την πρό­ε­δρο του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας, κυρία Αικα­τε­ρί­νη Σακελλαροπούλου.

Η κυρία Σακελ­λα­ρο­πού­λου είναι μία εξαί­ρε­τη νομι­κός με διε­θνείς περ­γα­μη­νές, δικα­στής με λαμπρή πορεία στο ανώ­τα­το δικα­στή­ριο, του οποί­ου έγι­νε η πρώ­τη γυναί­κα πρό­ε­δρος. Με πρό­τα­ση, μάλι­στα, του προη­γού­με­νου πρω­θυ­πουρ­γού και με ομό­φω­νη από­φα­ση της κυβέρ­νη­σής του.

Έχει μακρά θητεία στο 5ο τμή­μα του δικα­στη­ρί­ου, όπου δια­μορ­φώ­θη­κε μία πρω­το­πο­ρια­κή νομο­λο­γία για τα σωστά όρια μετα­ξύ της προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος και της ανά­πτυ­ξης. Η ίδια, άλλω­στε, διε­τέ­λε­σε και Πρό­ε­δρος της Εται­ρί­ας Δικαί­ου του Περιβάλλοντος.

Δια­κρί­νε­ται για τη μετριο­πά­θειά της. Την ευθυ­κρι­σία της. Αλλά και το ενδια­φέ­ρον της για την προ­στα­σία των ατο­μι­κών δικαιω­μά­των, με τα οποία έχει ασχο­λη­θεί ιδιαιτέρως.

Όλοι ανα­γνω­ρί­ζουν τις δημο­κρα­τι­κές ανα­φο­ρές και την κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία της. Και, από όσο ξέρω, δεν προ­έρ­χε­ται από τη δική μας πολι­τι­κή οικογένεια.

Μία ανώ­τα­τη δικα­στής στο ύπα­το αξί­ω­μα της χώρας, σημα­το­δο­τεί την προ­σή­λω­σή μας στην Δικαιο­σύ­νη ως κεντρι­κού αρμού της Δημο­κρα­τί­ας. Τη διά­θε­ση της κοι­νω­νί­ας να αρθεί πάνω από διχα­σμούς και κομ­μα­τι­σμούς και να ζήσει με κανό­νες, ασφά­λεια και ευημερία.

Αλλά και στο μέτω­πο των διε­θνών μας σχέ­σε­ων, ανα­δει­κνύ­ει το στα­θε­ρό προ­σα­να­το­λι­σμό της Ελλά­δος να αντι­με­τω­πί­ζει τις εθνι­κές προ­κλή­σεις ειρη­νι­κά και πάντα με γνώ­μο­να το Δίκαιο.

Και ναι, η κυρία Σακελ­λα­ρο­πού­λου είναι γυναί­κα. Δια­κε­κρι­μέ­νη επι­στή­μων και ενερ­γός πολί­της. Ας μην κρυ­βό­μα­στε πίσω από το δάχτυ­λό μας, η ελλη­νι­κή κοι­νω­νία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται ακό­μα από πολ­λές δια­κρί­σεις σε βάρος των γυναικών.

Έ, λοι­πόν, αυτό αλλά­ζει, ξεκι­νώ­ντας από την κορυ­φή. Στις αρχές της τρί­της δεκα­ε­τί­ας του 21ου αιώ­να, η Ελλη­νί­δα παίρ­νει τη θέση που της αξίζει.

Δεν είναι πολ­λές οι εμβλη­μα­τι­κές ευκαι­ρί­ες που έχει ένας πρω­θυ­πουρ­γός να αφή­σει το προ­σω­πι­κό του απο­τύ­πω­μα για το μέλλον.

Η επι­λο­γή της πρώ­της γυναί­κας Προ­έ­δρου της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας είναι μια από αυτές. Και είμαι περή­φα­νος που την ειση­γού­μαι, ως ένα τολ­μη­ρό βήμα όλων μας προς το αύριο.

Σέβο­μαι από­λυ­τα τον Πρό­ε­δρο της Δημο­κρα­τί­ας Προ­κό­πη Παυ­λό­που­λο, που ολο­κλη­ρώ­νει τη θητεία του. Προ­βλη­μα­τί­στη­κα πολύ. Όμως, είμαι σίγου­ρος ότι η τελι­κή μου από­φα­ση είναι η ορθή.

Η κυρία Σακελ­λα­ρο­πού­λου είναι μία πρό­τα­ση ενω­τι­κή, υπερ­κομ­μα­τι­κή, προ­ο­δευ­τι­κή. Και έχει όλες τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις να ψηφι­στεί από το σύνο­λο των βου­λευ­τών, τιμώ­ντας στο πρό­σω­πό της την σύγ­χρο­νη Ελληνίδα.

Καλώ τις πολι­τι­κές δυνά­μεις του τόπου να εξε­τά­σουν την προ­σω­πι­κό­τη­τα της υπο­ψη­φιό­τη­τας που προ­τεί­νω. Το επι­στη­μο­νι­κό έργο, αλλά και την κοι­νω­νι­κή παρου­σία μίας αυτο­δη­μιούρ­γη­της γυναί­κας με κατα­γω­γή από την Ξάν­θη, που ξεκί­νη­σε από την Θεσ­σα­λο­νί­κη για να κερ­δί­σει τη διε­θνή αναγνώριση.

Τις καλώ επί­σης, να σκε­φτούν και την αντί­λη­ψη που εκπέ­μπει η εισή­γη­σή μας: Για Πρό­ε­δρο της Βου­λής πρό­τει­να τον κ. Τασού­λα ο οποί­ος εξε­λέ­γη με 283 ψήφους, τις περισ­σό­τε­ρες που έλα­βε ποτέ κανείς σ’ αυτήν τη θέση.

Και πρό­σφα­τα, η Βου­λή έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα της ψήφου στους Έλλη­νες του εξω­τε­ρι­κού από τον μόνι­μο τόπο δια­μο­νής τους, με 288 ψήφους.

Σήμε­ρα, ανα­λαμ­βά­νω προ­σω­πι­κά την ευθύ­νη της πρό­τα­σής μου. Στην ψηφο­φο­ρία για την εκλο­γή Προ­έ­δρου, όλοι θα ανα­λά­βου­με την ευθύ­νη του τελι­κού αποτελέσματος.

Εύχο­μαι από καρ­διάς, να απο­τυ­πώ­σει τη συναί­νε­ση, που τόσο επι­θυ­μούν οι Έλλη­νες. Σε μία κρί­σι­μη συγκυ­ρία, η παρού­σα Βου­λή έχει τη δυνα­τό­τη­τα να γρά­ψει ιστο­ρία. Και είμαι σίγου­ρος ότι θα το κάνει!”

Από την κορυφή της Δικαιοσύνης στην Προεδρία

Η κα Σακελ­λα­ρο­που­λου, γεν­νή­θη­κε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η κατα­γω­γή της οικο­γέ­νειάς της είναι από τη Σταυ­ρού­πο­λη Ξάν­θης. Σπού­δα­σε νομι­κά στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών και πραγ­μα­το­ποί­η­σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στο Δημό­σιο Δίκαιο στο Πανε­πι­στή­μιο Paris II. Εισήλ­θε ως Ειση­γή­τρια στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας και εν συνε­χεία προ­ή­χθη δια­δο­χι­κά σε Πάρε­δρο (1988) και Σύμ­βου­λο (2000).

Τον Οκτώ­βριο του 2015 τοπο­θε­τή­θη­κε Αντι­πρό­ε­δρος του ΣτΕ, ενώ τον Οκτώ­βριο του 2018 τοπο­θε­τή­θη­κε ομό­φω­να στη θέση της Προ­έ­δρου του ΣτΕ.

Έχει συμ­με­τά­σχει στην Ένω­ση Δικα­στι­κών Λει­τουρ­γών του ΣτΕ, της οποί­ας έχει δια­τε­λέ­σει γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας (1985–1986), αντι­πρό­ε­δρος (2006–2008) και πρό­ε­δρος (1993–1995, 2000–2001).

Κατά και­ρούς αρθρο­γρα­φεί σε επι­στη­μο­νι­κά περιο­δι­κά ενώ έχει συμ­με­τά­σχει στη συγ­γρα­φή του βιβλί­ου “Οικο­νο­μι­κή κρί­ση και προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος στη νομο­λο­γία του Συμ­βου­λί­ου της Επικρατείας”

Η διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας

Μετά την ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος, απο­συν­δέ­θη­κε η εκλο­γή Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, από τη διά­λυ­ση της Βου­λής και το ενδε­χό­με­νο πρό­ω­ρων εκλο­γών.

Με τη νέα διά­τα­ξη, ισχύ­ει ότι και πριν σχε­τι­κά με τις τρεις πρώ­τες προ­σπά­θειες εκλο­γής. Ο υπο­ψή­φιος Πρό­ε­δρος, χρειά­ζε­ται αυξη­μέ­νη πλειο­ψη­φία 3/5 στη Βου­λή ή τις 180 από τις 300 ψήφους του Σώματος.

Αν αυτό δεν γίνει εφι­κτό στις τρεις ψηφο­φο­ρί­ες, η δια­δι­κα­σία προ­χω­ρά ως εξής:

Η ψηφο­φο­ρία επα­να­λαμ­βά­νε­ται ύστε­ρα από 5 ημέ­ρες και ο υπο­ψή­φιος Πρό­ε­δρος χρειά­ζε­ται την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία της Βου­λής, δηλα­δή του­λά­χι­στον 151 βου­λευ­τές. Αν δεν κατα­φέ­ρει να συγκε­ντρώ­σει ούτε τις 151 ψήφους, τότε η δια­δι­κα­σία οδη­γεί­ται σε 5η ψηφο­φο­ρία και εκλέ­γε­ται εκεί­νος που θα συγκε­ντρώ­σει την σχε­τι­κή πλειο­ψη­φία δηλα­δή ακό­μα δηλα­δή και με 75 ψήφους.

 

(Βίκυ Σαμα­ρά)

Πηγή news247.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων