- Διαφήμιση -

Το ΥΠΠO σχετικά με τη χρήση εθνικών συμβόλων για το θέμα Coca Cola

Τι απαντά το ΥΠΠΟΑ στον Κ. Στρατή σε σχέση με τα εθνικά σύμβολα και τη χρήση απεικόνισής τους.

Απά­ντη­ση στον τέως υπουρ­γό Πολι­τι­σμού, Κων­στα­ντί­νο Στρα­τή — ο οποί­ος σε σχέ­ση με την υπό­θε­ση της Coca Cola και τη χρή­ση απει­κό­νι­σης του Παρ­θε­νώ­να σε δια­φη­μι­στι­κές συσκευα­σί­ες της ανα­φέ­ρει ότι η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση ακύ­ρω­σε την από­φα­σή μας της 4.7.2019 και περιό­ρι­σε τον όρο “απει­κό­νι­ση” μόνο στην πιστή και ακρι­βή απο­τύ­πω­σης της φυσι­κής εικό­νας των μνη­μεί­ων, ώστε να μην απαι­τεί­ται άδεια του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και κατα­βο­λή τελών υπέρ του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου για τη χρή­ση των πάσης φύσε­ως τεχνι­κών και καλ­λι­τε­χνι­κών απο­δό­σε­ων — δίνει το υπουρ­γείο Πολιτισμού.

Σύμ­φω­να με την ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου, «τα ανε­παρ­κή διοι­κη­τι­κά-νομι­κά αντα­να­κλα­στι­κά της προη­γού­με­νης ηγε­σί­ας απο­τυ­πώ­νο­νται στην περι­βό­η­τη υπουρ­γι­κή από­φα­ση της 4ης Ιου­λί­ου την οποία επι­χει­ρεί να την κάνει σημαία του ενώ αυτή στο σύνο­λό της προ­σβάλ­λει το σύνο­λο του νομι­κού μας πολι­τι­σμού καθώς και του κρά­τους δικαίου».

Η ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΠΟΑ
Ο κύριος Στρα­τής και η προη­γού­με­νη ηγε­σία του ΥΠ.ΠΟ.Α. ξεχνούν:

1.Τον Αύγου­στο του έτους 2018 η εται­ρεία «Coca — Cola Hellas» παρου­σί­α­σε μια ανα­μνη­στι­κή και συλ­λε­κτι­κή φιά­λη, προς τιμή του νησιού της Κρή­της και της πλού­σιας ιστο­ρί­ας του, επί της οποί­ας υπήρ­χε σκί­τσο — σύν­θε­ση τοι­χο­γρα­φιών του Παλα­τιού της Κνωσ­σού. Προ της κυκλο­φο­ρί­ας της φιά­λης η εται­ρεία αιτή­θη­κε από την Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Ηρα­κλεί­ου τη χορή­γη­ση πλη­ρο­φο­ριών σχε­τι­κά με την ανα­γκαιό­τη­τα λήψης σχε­τι­κής άδειας χρή­σης, με την αρμό­δια ΕΦΑ να απο­φαί­νε­ται ότι δεν είναι ανα­γκαία η λήψη της άδειας αυτής.

2. Το Νοέμ­βριο του έτους 2018 η ίδια εται­ρεία «Coca — Cola Hellas» απευ­θυ­νό­με­νη στην εν θέμα­τι αρμό­δια Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πόλης Αθη­νών, προ­κει­μέ­νου να λάβει άδεια ελεύ­θε­ρης σχε­δια­στι­κής σύν­θε­σης — σκί­τσου για τη δια­φή­μι­ση συλ­λε­κτι­κής συσκευα­σί­ας αφιε­ρω­μέ­νης στην Αθή­να. Η ΕΦΑ Πόλης Αθη­νών, σε απά­ντη­ση του ανω­τέ­ρω αιτή­μα­τος, ενη­μέ­ρω­σε την ενδια­φε­ρό­με­νη εται­ρεία ότι δεν απαι­τεί­το άδεια χρή­σης για την ελεύ­θε­ρη σχε­δια­στι­κή απει­κό­νι­ση, από πλευ­ράς αρμο­διο­τή­των Υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού.

3. Η δια­φη­μι­στι­κή καμπά­νια της «Coca — Cola Hellas» έχει ως έναρ­ξη χρό­νο προ­γε­νέ­στε­ρο της 04-07-2019 χρο­νι­κό σημείο κατά το οποίο άλλα­ξε το θεσμι­κό πλαί­σιο για τη χρή­ση ανα­πα­ρα­στά­σε­ων και συνε­πώς δεν κατα­λαμ­βά­νε­ται απ’ αυτό.

Τα ανε­παρ­κή διοι­κη­τι­κά-νομι­κά αντα­να­κλα­στι­κά της προη­γού­με­νης ηγε­σί­ας απο­τυ­πώ­νο­νται στην περι­βό­η­τη υπουρ­γι­κή από­φα­ση της 4ης Ιου­λί­ου την οποία επι­χει­ρεί να την κάνει σημαία του ενώ αυτή στο σύνο­λό της προ­σβάλ­λει το σύνο­λο του νομι­κού μας πολι­τι­σμού καθώς και του κρά­τους δικαίου.

Τέλος συμ­φω­νού­με με την ανα­φο­ρά του κ. Στρα­τή στη ρήση του Αβρα­άμ Λίν­κολν ότι «μπο­ρείς να τους ξεγε­λάς όλους για λίγο και­ρό, λίγους για όλο τον και­ρό αλλά όχι όλους για όλο τον και­ρό» και για αυτό η πλειο­ψη­φία του ελλη­νι­κού λαού έθε­σε την πολι­τι­κή του ιδί­ου και του ΣΥΡΙΖΑ στο περιθώριο.

 

Πηγή

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων