Καιρός : Έρχονται βροχές – Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο καιρός της Κυριακής.

Άστα­τος ανα­μέ­νε­ται ο και­ρός την Κυρια­κή σύμ­φω­να με τη μετε­ω­ρο­λο­γι­κή υπη­ρε­σία meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών.

Αν και το Σάβ­βα­το είχα­με ένα διά­λειμ­μα από την κακο­και­ρία, ο και­ρός θα αρχί­σει στα­δια­κά να χει­ρο­τε­ρεύ­ει από αύριο, καθώς ανα­μέ­νε­ται νεφώ­σεις και βρο­χές σε αρκε­τές περιο­χές. Η θερ­μο­κρα­σία δεν θα ξεπε­ρά­σει τους 27 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Η πρόβλεψη του καιρού

Σύμ­φω­να με την υπη­ρε­σία meteo του Αστε­ρο­σκο­πεί­ου, νεφώ­σεις κυρί­ως στα δυτι­κά και νότια όπου θα εκδη­λω­θούν βρο­χές τοπι­κού χαρα­κτή­ρα και ενδε­χο­μέ­νως στην Πελο­πόν­νη­σο μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες, περι­μέ­νου­με την Κυρια­κή. Τις πρω­ι­νές ώρες βρο­χές ενδέ­χε­ται να εκδη­λω­θούν και στη Θρά­κη. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορα­τό­τη­τα στα ηπει­ρω­τι­κά θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη.

Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από 5 έως 19 βαθ­μούς, στη Βόρεια Ελλά­δα από 7 έως 25, στην Ήπει­ρο από 10 έως 25 βαθ­μούς, στην Κεντρι­κή Ελλά­δα από 9 έως 27, στη Δυτι­κή και Νότια Ελλά­δα από 15 έως 27 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 12 έως 27, στα νησιά του Ιονί­ου από 16 έως 25 βαθ­μούς και στα νησιω­τι­κά τμή­μα­τα του Αιγαί­ου από 16 έως 26 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν γενι­κά από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 μπο­φόρ, ενώ στα νοτιό­τε­ρα πελά­γη θα επι­κρα­τή­σουν δυτι­κοί άνε­μοι με εντά­σεις έως 6 μπο­φόρ. Αργά το βρά­δυ στο Θρα­κι­κό οι άνε­μοι θα στρα­φούν σε βορειο­α­να­το­λι­κούς με εντά­σεις έως 6 μπο­φόρ. Βορειο­δυ­τι­κό ρεύ­μα εντά­σε­ων 4 με 5 και τοπι­κά στα βόρεια πελά­γη 6 μπο­φόρ θα επι­κρα­τή­σει στο Ιόνιο.

Ο κυριακάτικος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττι­κή περι­μέ­νου­με κατά περιό­δους νεφώ­σεις, με πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών βρο­χών από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν κατά κύριο λόγο από ανα­το­λι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3 με 4 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί στην πόλη της Αθή­νας από 18 έως 26 βαθ­μούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη περι­μέ­νου­με λίγες νεφώ­σεις, πυκνό­τε­ρες από τις απο­γευ­μα­τι­νές ώρες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν βορειο­δυ­τι­κοί σχε­δόν μέτριοι έως μέτριοι 4 με 5 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία στο κέντρο της πόλης θα κυμαν­θεί από 12 έως 23 βαθ­μούς, αλλά περι­φε­ρεια­κά της πόλης οι ελά­χι­στες θα είναι 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρες.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων