- Διαφήμιση -

Ξεπέρασε τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις το PlayStation 5

Έχει ξεπεράσει ήδη τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο

Ο αριθ­μός είναι ιδιαί­τε­ρα εντυ­πω­σια­κός αν ανα­λο­γι­στεί κανείς πως η νέα παι­χνι­δο­κον­σό­λα κυκλο­φό­ρη­σε μόλις τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο και μάλι­στα με ιδιαί­τε­ρα μεγά­λες δυσκο­λί­ες στη γραμ­μή παρα­γω­γής λόγω της παν­δη­μί­ας COVID19.

Εξυ­πα­κού­ε­ται ότι με τα 10 εκα­τομ­μύ­ρια πωλή­σεις μέσα σε 8 μήνες, το PlayStation 5 είναι πλέ­ον η παι­χνι­δο­κον­σό­λα που φτά­νει αυτό το νού­με­ρο γρη­γο­ρό­τε­ρα από κάθε άλλη στην ιστο­ρία της εταιρείας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Ερευ­να Τεχνο­λο­γία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων