- Διαφήμιση -

Ξεκίνησε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αίγινας

Έως τις 30 Αυγούστου

Ο Δημή­τρης και ο Αλέ­ξαν­δρος Κολ­λά­τος σας προ­σκα­λούν στο 12ο Φεστι­βάλ Κινη­μα­το­γρά­φου που γίνε­ται στο κτή­μα Κολ­λά­του στην Αίγινα.

Ένα υπαί­θριο κινη­μα­το­γρα­φι­κό φεστι­βάλ, με προ­βο­λές ελλη­νι­κών ται­νιών και αφιε­ρώ­μα­τα σε σκηνοθέτες.

Δύο αιω­νό­βιες ελιές ορί­ζουν τον χώρο της μεγά­λης οθό­νης, με ένα καλο­και­ρι­νό «αμφι­θέ­α­τρο» που στή­νε­ται για το κοι­νό κάτω από τον ένα­στρο ουρα­νό της Αίγινας.

Στις προ­βο­λές παρευ­ρί­σκο­νται πολ­λοί Έλλη­νες δημιουρ­γοί και ακο­λου­θεί συζή­τη­ση με το κοινό.

Φέτος το Φεστι­βάλ Αίγι­νας θα τιμή­σουν με την παρου­σία τους οι: Τώνια Μίσια­λη, Εύα Στε­φά­νη, Βασί­λης Βαφέ­ας, Άγγε­λος Κοβό­τσος,  Άρης Χατζη­στε­φά­νου, Αγγε­λι­κή Κου­ρου­νής, Γιώρ­γος Κορ­δέλ­λας, Μαρί­να Δανέ­ζη ‚Βασί­λης Μαζω­μέ­νος, Αλέ­ξαν­δρος Σιπσίδης,Βασίλης Χρι­στο­φι­λά­κης, Πανα­γιώ­της Αθη­ναί­ου , Δημη­τρης Κολ­λα­τος και Θοδω­ρής Αθεριδης.

Θα Προ­βλη­θουν  ται­νιες των Σταυ­ρού Τσιώ­λη , Θόδω­ρο Μαρα­γκό , Γιάν­νη Οικο­νο­μί­δη, Άγγε­λου Φρα­τζή, Μπά­μπη Μακρί­δη , Χρι­στό­φο­ρου Παπα­κα­λί­α­τη , Αθα­νά­σιου Καρα­νι­κό­λα , Δημή­τρη Γεράρ­δη, Ολι­βιέ Ζισουά και Ελευ­θε­ριος Ζαχαροπουλος.

Το Φεστι­βάλ θα κάνει πρε­μιέ­ρα το Σάβ­βα­το 3 Αυγού­στου με την βρα­βευ­μέ­νη ται­νία «Παύ­ση»,  παρου­σία της σκη­νο­θέ­τι­δας Τώνιας Μίσιαλη.

Την αφί­σα του Φεστι­βάλ φιλο­τέ­χνη­σε η ζωγρά­φος Ειρή­νη Βουρλούμη.

Πρό­γραμ­μα 12° Φεστι­βάλ κινη­μα­το­γρά­φου Αίγινας

έναρ­ξη Πρό­βο­λων 22:00  είσο­δος ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/8  ΠΑΥΣΗ της Τώνιας Μισια­λή                 2018 96′

H Eλπί­δα είναι μία 55χρονη γυναί­κα που ο γυναι­κο­λό­γος της τής ανα­κοι­νώ­νει ότι μπαί­νει στο στά­διο της εμμη­νό­παυ­σης. Παι­ζουν: Στέλ­λα Φυρο­γέ­νη, Αντρέ­ας Βασι­λεί­ου, Πόπη Αβραάμ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/8 Η ΨΥΧΗ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ του Γιάν­νη Οικο­νο­μί­δη    2006 | 111′

Η γυναί­κα, ο εργο­δό­της, οι συγ­γε­νείς, οι φίλοι. Βία και κατα­πί­ε­ση. Λεκτι­κή, ψυχι­κή, σωματική.

Όλοι ενα­ντί­ον ενός και ο Θεός ενα­ντί­ον όλων…

Παι­ζουν: Ε.Λίτσης, Β.Μουρίκης, Μ.Κεχαγιόγλου, Μ.Ναυπλιώτου Κ.Ξυκομηνος

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/8 ΟΛΟ ΓΕΛΟΥΣΕ 2019  60′ πορ­τρέ­το του ηθο­ποιού Κώστα Τσά­κω­να από τον φίλο και στε­νό συνερ­γά­τη του, Θόδω­ρο Μαρα­γκό. Το ντο­κι­μα­ντέρ προ­βάλ­λε­ται μαζί με τη μικρού μήκους animation ται­νία «Το όρα­μα του Θεοδωράκη».

ΤΡΙΤΗ 6/8 ΦΤΑΣΑΜΕ!…… 2004     87′ του Σταυ­ρού Τσιώλη

Αύγου­στος και το περί­φη­μο νυχτε­ρι­νό κέντρο του Μίμη «The River» στη Λιβα­δειά χρειά­ζε­ται ορχή­στρα Από τα χαρά­μα­τα αρχί­ζουν να κατα­φτά­νουν μου­σι­κά συγκρο­τή­μα­τα απ’όλη την Ελλά­δα για να πάρουν τη δουλεία!

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/8  L του Μπά­μπη Μακρί­δη    2012 87′

Ένας άντρας ζει στα λίγα τετρα­γω­νι­κά ενός αυτο­κι­νή­του, όπου κοι­μά­ται, δου­λεύ­ει και συνα­ντά τα παι­διά του.

Παι­ζουν: Άρης Σερ­βε­τά­λης, Μάκης Παπα­δη­μη­τρί­ου, Γιάν­νης Μπο­σταν­τζό­γλου, Ελευ­θέ­ριος Ματ­θαί­ου, Νότα Τσερνιάφσκι

ΠΕΜΠΤΗ 8/8 Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Δημή­τρη Κολ­λά­του  1966 80′

Ένας νεος πεθαί­νει στο νοσο­κο­μείο από λευ­χαι­μία. Προ­σπα­θώ­ντας ν’ αντι­δρά­σει στην ιδέα του επερ­χό­με­νου θανά­του, ζητά να κάνει έρω­τα με τη γυναί­κα του, ενώ οι μνή­μες του τον οδη­γούν στην πρώ­τη του ερω­τι­κή επα­φή σ’ ένα πορ­νείο. Παί­ζουν Δ.Κολλατος Α. Μπω­μάν Κ. Καραγιώργης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/8  ΜΠΛΕ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ του Αλέ­ξαν­δρου Σιπ­σί­δη 2017 93′

Μια σπεί­ρα κατα­φέρ­νει να κλέ­βει την Μπλε Βασί­λισ­σα, ένα από τα πολυ­τι­μό­τε­ρα πετρά­δια στον κόσμο.παιζουν: Ράσμι Σού­κου­λη, Θέμη­ςΠά­νου, Μιχά­λης Οικο­νό­μου, Δημή­τρης Ήμελλο

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/8  TOO MUCH INFO CLOUDING OVER MY HEAD του Βασί­λη Χρι­στο­φι­λά­κη 2017 105′

Μια ασπρό­μαυ­ρη μεγά­λου μήκους smart comedy γου­ντια­λε­νι­κού ύφους, μια ιστο­ρία ενη­λι­κί­ω­σης, ένας φόρος τιμής στη δεκα­ε­τία των 80s και 90s Παιζουν:Β.Χριστοφιλάκης, Κ.Παιταζόγλου, Λ.Ουζουνιδού, Λ.Δροσάκη, Ν.Ντρίζη

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/8   ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 1014  του Αθα­νά­σιου Καρα­νι­κό­λα       2014 103′

Μια ται­νία επά­νω στην έλλει­ψη ανθρω­πιάς που παρα­τη­ρεί­ται όλο και πιο έντο­να στη σύγ­χρο­νη εποχή,(Βραβείο Οικου­με­νι­κής Επι­τρο­πής στο Forum του  Φεστι­βάλ του Βερολίνου)

με τους: Μ.Καλλιμάνη, Μ.Τριανταφυλλίδου, Α.Λογοθέτης, Γ.Τορτέκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/8  ΑΛΛΟΣ ΚΟΣΜΟΣ του Χρι­στό­φο­ρου Παπα­κα­λί­α­τη   2015 116′

Τρεις ιστο­ρί­ες που φέρ­νουν κοντά δύο δια­φο­ρε­τι­κούς κόσμους. Τρεις γενιές Ελλή­νων που πολε­μούν να αντέ­ξουν μια σκλη­ρή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και ξεφεύ­γουν μέσα από έναν δυνα­τό έρω­τα. Παι­ζουν: Χρι­στό­φο­ρος Παπα­κα­λί­α­της, Τζέι Κέι Σίμονς, Μ. Καβο­γιάν­νη, Μηνάς Χατζησάββας

ΤΡΙΤΗ 13/8  ΣΚΙΕΣ ΟΝΕΙΡΩΝ Σκιές Ονεί­ρων του Δημή­τρη Γεράρ­δη  2018 80′

Το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται διαφορετικές αντιλήψεις του βιωμένου χρόνου Μέσα από μια σει­ρά πορτραίτων διαφορετικών προσώπων.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/8  Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ ΙΩΑΝΝΗ ΜΕΛΙΕ Του Δημή­τρη Κολ­λά­του 2009     100′. Η θρη­σκεία είναι υπεύ­θυ­νη για τον θάνα­το της μισής ανθρω­πό­τη­τας. «Το επάγ­γελ­μα των παπά­δων και των μονα­χών είναι επάγ­γελ­μα ψευ­τών, απα­τε­ώ­νων, γεμά­το δεισιδαιμονίες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/8  ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΤΑΜΙ του Άγγε­λου Φρα­τζή  2018 133′ Ενα ατμο­σφαι­ρι­κό δρά­μα μυστη­ρί­ου  μια από τις πιο εντυ­πω­σια­κές παρα­γω­γές που μας έχει χαρί­σει το ελλη­νι­κό σινε­μά. Παι­ζουν Κ.Γκουλιώνη, Α.Κωνσταντίνου, I.Burkovska, J.Bartkevičs, I.Puga,

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/8 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ

Δημο­σιο­γρά­φος σε γαλ­λό­φω­να μέσα, σκη­νο­θέ­της και συγ­γρα­φέ­ας παρα­τη­ρεί την καθη­με­ρι­νό­τη­τα στον κόσμο, κάτι που καθο­ρί­ζει την δου­λειά της.

Θα ακο­λου­θή­σει συζή­τη­ση για το ντο­κι­μα­ντέρ που ετοι­μά­ζει με θέμα: «Χρυ­σή Αυγή: υπό­θε­ση όλων

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/8  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΑΚΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ της Μαρί­νας Δανέ­ζη 2011 74′

«Οι πιο φτω­χοί άνθρω­ποι θα είναι αυτοί που θα ανοί­ξουν μια τρύ­πα στον σκο­τει­νό ορί­ζο­ντα που ζού­με σήμερα».

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/8  ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΡΙΣΗΣ του Πανα­γιώ­τη Αθηναίου

HUMANS  23΄ HAPPY NO MONEY CAPITALISM 18΄ CRISIS  29΄

ΤΡΙΤΗ 20/8  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μικρές Γαλ­λι­κές Ιστο­ρί­ες Βιας

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8 ΤΕΛΕΙΟΙ ΞΕΝΟΙ του Θοδω­ρή Αθε­ρί­δη  2016 110′ ‚Όταν ένα βρά­δυ με έκλει­ψη Σελή­νης μια παρέα επτά φίλων συγκε­ντρώ­νε­ται για δεί­πνο, ένα παρά­ξε­νο παι­χνί­δι ξεκι­νά. Θ.Αθερίδης, Σ.Καρύδη, Μ.Ναυπλιώτου, Άλκης Κούρ­κου­λος, Ε. Συριο­πού­λου, Γ. Περ­λέ­γκας, Μ. Παπαδημητρίου

ΠΕΜΠΤΗ 22/8  ΓΡΑΜΜΕΣ του Βασί­λη Μαζω­μέ­νου 2016 88′

Ελλά­δα, σήμε­ρα. Μια κοι­νω­νία σε κατάρ­ρευ­ση. Επτά δια­φο­ρε­τι­κοί άνθρω­ποι που φτά­νουν στα όριά τους καταρ­ρέ­ουν μαζί της.  παι­ζουν Θ.Πάνου, Τ.Νούσιας, Θ.Κατσαφάδος, Κ.Μπερικόπουλος,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/8  ΡΙΣΑΛΤΟ του Βασί­λη Βαφέα  2016 78′

Ένας νεα­ρός σκη­νο­θέ­της ο οποί­ος κάνει πρό­βες για το ανέ­βα­σμα ενός θεα­τρι­κού έργου προ­σπα­θεί να βρει ισορ­ρο­πία ανά­με­σα στην επαγ­γελ­μα­τι­κή, την προ­σω­πι­κή και την οικο­γε­νεια­κή ζωή.Παιζουν: Ν.Πουρσανίδη, Α.Αρσένη, Μ. Πανου­σο­πού­λου, Τ.Παπαματθαίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/8  ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ Ευρώ­πη, το Όνει­ρο των Αννέ­τα Παπα­θα­να­σί­ου, και Άγγε­λου Κοβό­τσου  2018 80′

Τρεις έφη­βοι, ένας Έλλη­νας, ένας Σύρος, και ένας Αφγα­νός, ονει­ρεύ­ο­νται μία ελεύ­θε­ρη και άνε­τη ζωή σε μια “τέλεια”  Ευρώπη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/8  ΣΑΝ ΠΕΤΡΙΝΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΤΗ ΜΠΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ του Ολι­βιέ Ζισουά 2012 87′

Από το 1947 ως και το 1951, 80000 άνδρες, γυναί­κες και παι­διά εκτο­πί­στη­καν στη Μακρό­νη­σο, σε στρα­τό­πε­δα για να «κατα­πο­λε­μή­σουν την επέ­κτα­ση του Κομμουνισμού».

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/8 Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  του Δημη­τρη Κολ­λα­του 2014 98′

.Άνθρω­ποι αυτο­κτο­νούν. Η νεο­λαία εγκα­τα­λεί­πει την χώρα. Οι πολι­τι­κοί αγο­ρεύ­ουν. Ο σκη­νο­θέ­της ονει­ρεύ­ε­ται την λύση… παι­ζουν Δ.Κολλατος Π.Γκιωνακη.Μ.Κορελλη.

ΤΡΙΤΗ 27/8   Η ΡΟΖΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ του Γιώρ­γου Κορ­δέλ­λα 2016 95′

Η Σμυρ­νιά αρχό­ντισ­σα Ρόζα ζει επί δεκα­ε­τί­ες με το βάρος ενός μυστι­κού, που κρα­τά πει­σμα­τι­κά σφρα­γι­σμέ­νο ακό­μα και από την 28χρονη εγγο­νή της Μαριάν­να. Ένα μυστι­κό που έρχε­ται από την Σμύρ­νη του 1922.

Παιζουν:Τ.Νούσιας, Ε,Δημητροπούλου, Λ,Πρωτοψάλτη, Γ Γκρου­ντά, Γ,Σκαφιδά, Π,Λαγούτης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΕΥΑ ΣΤΕΦΑΝΗ Μια από τις φετι­νές εκπρο­σώ­πους της Ελλά­δας στη Biennale της Βενε­τί­ας. Κάνει ται­νί­ες από τη δεκα­ε­τία του ’80, κέρ­δι­σε διε­θνή ανα­γνω­ρι­σι­μό­τη­τα όταν έλα­βε μέρος στη documenta 14 στην Αθή­να , κέρ­δι­σε το Μεγά­λο Βρα­βείο στο Ομπερχάουζεν.το 2018.

ΠΕΜΠΤΗ 29/8  MAKE THE ECONOMY SCREAM του Άρη Χατζη­στε­φά­νου 2019 80′

Το νέο ντο­κι­μα­ντέρ του  για τη Βενε­ζου­έ­λα μια περι­πλά­νη­ση, από την Ελλά­δα στις παρα­γκου­πό­λεις του Καρά­κας και από τα σύνο­ρα της Κολομ­βί­ας πίσω στην Ευρώπη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8  Γιορ­τή Άγιου Αλεξάνδρου

Ται­νία Έκπληξη

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων