- Διαφήμιση -

Μην το πετάς – Ξαναχρησιμοποίησε το”: Έκθεση trash art στο Πεδίον του Άρεως

μέχρι την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

Η έκθε­ση Cases of Hyle στις αλέ­ες του Πεδί­ου του Άρε­ως επι­χει­ρεί ν’ ανα­δεί­ξει [καλ­λι­τε­χνι­κές] μετα­μορ­φώ­σεις, ανα­δια­μορ­φώ­σεις και επα­νε­γκα­τα­στά­σεις της ύλης σε μια επί­και­ρη, δια­λε­κτι­κή σχέ­ση μετα­ξύ τέχνης, οικο­κε­ντρι­σμού, περι­βαλ­λο­ντι­κής ηθι­κής και ονει­ρο­φα­ντα­σί­ας στο αστι­κό τοπίο μιας μητρό­πο­λης. Υλι­κά αντι­κεί­με­να και από­βλη­τα επα­να­χρη­σι­μο­ποιού­νται και μετα­μορ­φώ­νο­νται σε πολυ­σχι­δή εικα­στι­κά έργα, υβρι­δι­κά πλά­σμα­τα ενός αλλο­τι­νού ζωι­κού βασι­λεί­ου, αλλη­γο­ρι­κές συν­θέ­σεις, φιγού­ρες από μεταλ­λι­κά πλέγ­μα­τα, design items και μυθι­κές personas. Δεκα­πέ­ντε καλ­λι­τέ­χνες και καλ­λι­τέ­χνι­δες εμπνέ­ο­νται από το κίνη­μα της trash art, ανα­πτύσ­σο­ντας επί­και­ρους προ­βλη­μα­τι­σμούς και ζητή­μα­τα αισθη­τι­κής γύρω από το παρελ­θόν και το παρόν του υλι­κού πολι­τι­σμού του ατόμου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων