- Διαφήμιση -

Αθήνα: Kατεδαφίστηκε ένα από τα πιο όμορφα νεοκλασικά της πόλης

Πρό­κει­ται αδιαμ­φι­σβή­τη­τα για ένα από τα πιο όμορ­φα νεο­κλα­στι­κά της πόλης. Το Μέγα­ρο Φιλελ­λή­νων χτί­στη­κε το 1886. Πρό­κει­ται για σχέ­διο του αρχι­τέ­κτο­να Ανα­στά­ση Μετα­ξά και έχει μια ιδιαιτερότητα.

Αν κοι­τά­ξει κανείς την πλευ­ρά του στη μία γωνία αμέ­σως θα του έρθουν στο μυα­λό κοι­νά στοι­χεία με το διά­ση­μο μνη­μείο Λυσι­κρά­τους στην Πλά­κα. Ήταν κάποια χρό­νια στις αρχές του εικο­στού αιώ­να όταν το κτί­σμα υπέ­στη μετα­τρο­πές και δια­κο­σμη­τι­κές προσθήκες…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων