- Διαφήμιση -

Λ. Μενδώνη: Μπαίνει όριο στον αριθμό των επισκεπτών στην Ακρόπολη

Στην προ­στα­σία του μνη­μεί­ου της Ακρό­πο­λης και στην ανα­βάθ­μι­ση της εμπει­ρί­ας του επι­σκέ­πτη, με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή έναρ­ξη του προ­γράμ­μα­τος ωριαί­ων ζωνών επι­σκε­ψι­μό­τη­τας, ανα­φέρ­θη­κε η Υπουρ­γός Πολι­τι­σμού Λίνα Μεν­δώ­νη, σε συνέ­ντευ­ξη που παρα­χώ­ρη­σε στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Alpha και τους δημο­σιο­γρά­φους Σταύ­ρο Μονεμ­βα­σιώ­τη, Βίκυ Χαν­τζή και Νίκο Μαλλιαράκη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων