- Διαφήμιση -

Φεστιβάλ Αθηνών 2023: Τι θα δούμε φέτος

Ένα πρό­γραμ­μα συμπυ­κνω­μέ­νο, πολυ­συλ­λε­κτι­κό, εξω­στρε­φές, με έντο­νη την ελλη­νι­κή εκπρο­σώ­πη­ση και με το “βλέμ­μα” στραμ­μέ­νο στο μέλ­λον και στην εξα­γω­γή της ελλη­νι­κής δημιουρ­γί­ας. Με διε­θνείς συμπα­ρα­γω­γές και μεγά­λες πρε­μιέ­ρες με την υπο­γρα­φή κορυ­φαί­ων καλ­λι­τε­χνών από το χώρο του Θεά­τρου, της Μου­σι­κής και του Χορού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων