- Διαφήμιση -

Χώρος Πολιτισμού το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο

Απο­κα­τα­στά­θη­κε και ανα­και­νί­στη­κε το πρώ­ην Δημό­σιο Καπνερ­γο­στά­σιο- Βιβλιο­θή­κη και Τυπο­γρα­φείο της Βουλής.Στο κτί­ριο θα θα φιλο­ξε­νη­θεί το Πολι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα Σύγ­χρο­νης Τέχνης 2021, από τις 12 Ιου­νί­ου έως το τέλος Δεκεμ­βρί­ου 2021.
Οι εργα­σί­ες ανα­καί­νι­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν από τον Οργα­νι­σμό Πολι­τι­σμού και Ανά­πτυ­ξης ΝΕΟΝ.

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:
Κολω­νός Αγιος Κων­στα­ντί­νος σήμερα 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων