- Διαφήμιση -

Αποκλειστικό: Στους Στύλους του Ολυμπίου Διός τοποθετείται το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου [εικόνες]

Μετά από 26 χρόνια βρέθηκε θέση στην Αθήνα για το έργο του διάσημου γλύπτη και ήδη ξεκίνησαν τα έργα.

Στη συμ­βο­λή της λεω­φό­ρου Αμα­λί­ας με τη Βασι­λίσ­σης Όλγας ‚στους Στύ­λους του Ολυ­μπί­ου Διός, οι εργα­σί­ες τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες είναι πυρε­τώ­δεις πίσω από τα πορ­το­κα­λί πλα­στι­κά δίχτυα που απα­γο­ρεύ­ουν την είσο­δο στο μικρό εργο­τά­ξιο. Ο Δήμος Αθη­ναί­ων ξεκί­νη­σε την προ­ε­τοι­μα­σία του βάθρου για να τοπο­θε­τη­θεί ο έφιπ­πος ανδριά­ντας του Μεγά­λου Αλε­ξάν­δρου στον από­η­χο των αντι­δρά­σε­ων από τη συμ­φω­νία των Πρεσπών.

Το έργο που έχει φιλο­τε­χνή­σει ο διά­ση­μος γλύ­πτης Γιάν­νης Παπ­πάς απο­κτή­θη­κε από το Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού του 1993 και στη συνέ­χεια δωρί­στη­κε στο Δήμο Αθηναίων.

 

Ο γλύ­πτης Γιάν­νης Παπ­πάς με το κεφά­λι του Μεγα­λέ­ξαν­δρου στο εργα­στή­ριό του

 

Από τότε όμως η τοπο­θέ­τη­σή του στην Αθή­να έμοια­ζε με το …γεφύ­ρι της Άρτας αφού δεν βρέ­θη­κε σημείο για να φιλοξενηθεί.

Αρχι­κά υπήρ­χαν σκέ­ψεις για την πλα­τεία Κοτζιά και αργό­τε­ρα για τη Ριζά­ρειο και την πλα­τεία Ασω­μά­των αλλά τα σχέ­δια σε καμία από τις περι­πτώ­σεις αυτές δεν προχώρησαν.

Τα χρό­νια περ­νού­σαν και ο καλ­λι­τέ­χνης που ανυ­πο­μο­νού­σε να δει το έργο του σε κάποιο σημείο της πόλης έφυ­γε από τη ζωή το 2005 χωρίς να δει να εκπλη­ρώ­νε­ται το όνει­ρό του. Το άγαλ­μα του Μακε­δό­να στρα­τη­λά­τη πάνω στο άλο­γό του, τον Βου­κε­φά­λα, κατέ­λη­ξε στον κήπο του εργα­στη­ρί­ου του Γιάν­νη Παπ­πά στου Ζωγρά­φου που έχει δωρη­θεί στο Μου­σείο Μπε­νά­κη και οι κλη­ρο­νό­μοι του δια­κε­κρι­μέ­νου γλύ­πτη δήλω­σαν πρό­θυ­μοι να καλύ­ψουν τα έξο­δα ώστε να τοπο­θε­τη­θεί στην πόλη σύμ­φω­να με την επι­θυ­μία του καλλιτέχνη.

Το άγαλ­μα του Μεγά­λου Αλε­ξάν­δρου με τον Βουκεφάλα

 

Τελι­κά μετά από ατέ­λειω­τες παλι­νω­δί­ες και γρα­φειο­κρα­τι­κές αγκυ­λώ­σεις το κατάλ­λη­λο σημείο βρέ­θη­κε στους Στύ­λους του Ολυ­μπί­ου Διός και πλέ­ον τα έργα έχουν ξεκι­νή­σει –μετά το πρά­σι­νο φως και από το Κεντρι­κό Αρχαιο­λο­γι­κό Συμ­βού­λιο — προ­κει­μέ­νου οι Αθη­ναί­οι και οι του­ρί­στες να μπο­ρούν να θαυ­μά­ζουν το εντυ­πω­σια­κό έργο.

Το άγαλ­μα, έχει ύψος 3,45 μέτρα και μήκος 3,8 ενώ η αντί­στρο­φη μέτρη­ση για την λήξη της πολύ­χρο­νης «οδύσ­σειάς» του είχε αρχί­σει το 2015 με την από­φα­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων να τοπο­θε­τη­θεί στη συμ­βο­λή της Αμα­λί­ας με τη Βασι­λίσ­σης Όλγας, αφού στη­θεί το βάθρο και δια­μορ­φω­θεί κατάλ­λη­λα ο περι­βάλ­λον χώρος.

Η μελέ­τη του έργου ξεκί­νη­σε από τον Γιάν­νη Παπ­πά το 1941 και τελι­κά ολο­κλη­ρώ­θη­κε το 1973.

Δεί­τε απο­κλει­στι­κές φωτο­γρα­φί­ες από τις εργασίες:

 

Πηγή www.iefimerida.gr

 

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων