- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας εισέρχεται στην ψηφιακή εποχή

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» η πρόταση με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες Δήμου Νέας Ιωνίας»

Ο Δήμος Νέας Ιωνί­ας εισέρ­χε­ται στην ψηφια­κή επο­χή με την έγκρι­ση της πρό­τα­σής του από την Ειδι­κή Υπη­ρε­σία Δια­χεί­ρι­σης και Εφαρ­μο­γής του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με τίτλο «Ψηφια­κές υπη­ρε­σί­ες Δήμου Νέας Ιωνί­ας» στο Πρό­γραμ­μα «Αντώ­νης Τρί­τσης», συνο­λι­κού προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού 2.036.429 ευρώ…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων