- Διαφήμιση -

Δήμος Κηφισιάς: Μια Κυριακή τον μήνα θα κλείνει για τα αυτοκίνητα

Παράλληλα θα προμηθευτεί ηλεκτροκίνητα δημοσίας χρήσης ποδήλατα.

Ο Δήμος Κηφι­σιάς, προ­χω­ρά στην παρα­χώ­ρη­ση του δημό­σιου χώρου στο κέντρο της Κηφι­σιάς ή της Νέας Ερυ­θραί­ας, σε πεζούς και ποδη­λά­τες μια Κυρια­κή το μήνα.

Στό­χος της «πρά­σι­νης» δρά­σης η καλ­λιέρ­γεια κουλ­τού­ρας πιο φιλι­κών προς την πόλη μέσων μετα­κί­νη­σης όπως το ποδή­λα­το και τα πατί­νια με τα οποία οι πολί­τες θα μπο­ρούν να απο­λαμ­βά­νουν με την ησυ­χία τους το κέντρο της πόλης.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων