- Διαφήμιση -

Συνεχίζεται το θρίλερ στο Χαλάνδρι: Αναζητείται η Γερμανίδα σύντροφος του θύματος

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας το πτώμα πιθανότατα ανήκει σε 64χρονο Έλληνα ο οποίος κατοικούσε με τη Γερμανίδα σύντροφο του στο διαμέρισμα της οδού Κονίτσης στο Χαλάνδρι

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκο­νται οι έρευ­νες της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, μετά τον εντο­πι­σμό πτώ­μα­τος σε δια­μέ­ρι­σμα στο Χαλάν­δρι, την Πέμ­πτη, με τις πρώ­τες ενδεί­ξεις να οδη­γούν σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες στο συμπέ­ρα­σμα ότι μάλ­λον ο άνδρας δολοφονήθηκε.

Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις της αστυ­νο­μί­ας το πτώ­μα πιθα­νό­τα­τα ανή­κει σε 64χρονο Έλλη­να ο οποί­ος κατοι­κού­σε με τη Γερ­μα­νί­δα σύντρο­φο του στο δια­μέ­ρι­σμα της οδού Κονί­τσης στο Χαλάν­δρι και εντο­πί­στη­κε λόγω της έντο­νης δυσο­σμί­ας, τυλιγ­μέ­νο με σεντό­νι και δεμέ­νο χειροπόδαρα.

Οι αξιω­μα­τι­κοί της ΕΛ.ΑΣ ανα­ζη­τούν τη Γερ­μα­νί­δα σύντρο­φο του 64χρονου ενοι­κια­στή του δια­με­ρί­σμα­τος της οδού Κονί­τσης στο Χαλάν­δρι, τα ίχνη της οποί­ας χάθη­καν από τις αρχές Ιανουα­ρί­ου, καθώς εκτι­μούν ότι ο εντο­πι­σμός της θα απο­κα­λύ­ψει τι ακρι­βώς συνέ­βη. Το πιθα­νό­τε­ρο σενά­ριο ωστό­σο είναι η Γερ­μα­νί­δα να έχει εγκα­τα­λεί­ψει τη χώρα.

Το θύμα, έχει σημά­δια στο κεφά­λι, τα οποία ωστό­σο δεν κατέ­στη δυνα­τό ακό­μα να απο­κα­λυ­φθεί αν ήταν και αυτά που τον οδή­γη­σαν στο θάνα­το. Σημειώ­νε­ται ότι το ισό­γειο δια­μέ­ρι­σμα της οδού Κονί­τσης δεν φέρει ίχνη παρα­βί­α­σης ούτε είχε ερευ­νη­θεί, με απο­τέ­λε­σμα να απο­κλεί­ε­ται το ενδε­χό­με­νο ληστεί­ας και να ενι­σχύ­ει το σενά­ριο ότι ο δολο­φό­νος του ηλι­κιω­μέ­νου ήταν γνω­στός του.

Η αστυ­νο­μία προ­σπα­θεί μέσα και από τις κατα­θέ­σεις συγ­γε­νών και φίλων του 64χρονου να δια­πι­στώ­σουν αν πράγ­μα­τι είναι αυτός το θύμα, με δεδο­μέ­νο ότι η σορός που εντο­πί­στη­κε είναι σε κατά­στα­ση προ­χω­ρη­μέ­νης σήψης και δεν μπο­ρεί να ταυτοποιηθεί.

Ο 64χρονος ανα­ζη­τού­νταν από τους φίλους και συγ­γε­νείς του επί σει­ρά μηνών, καθώς και από την πρώ­ην σύζυ­γο του, ενώ και ο ιδιο­κτή­της του σπι­τιού δήλω­σε στους αστυ­νο­μι­κούς ότι είχε να τον δει από τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βριο, με τα στοι­χεία να ενι­σχύ­ουν την εκτί­μη­ση ότι το πτώ­μα ανή­κει σε αυτόν.

Όπως δήλω­σε ο ιδιο­κτή­της του σπι­τιού στην ΕΛ.ΑΣ, στις 5 Ιανουα­ρί­ου η Γερ­μα­νί­δα κατέ­βαλ­λε το ενοί­κιο και μετά δεν την ξαναείδε.

Κλι­μά­κιο της Διεύ­θυν­σης Εγκλη­μα­το­λο­γι­κών Ερευ­νών της ΕΛ.ΑΣ που ερεύ­νη­σε το δια­μέ­ρι­σμα στο Χαλάν­δρι επι­χεί­ρη­σε να βρει στοι­χεία που θα οδη­γή­σουν στο δρά­στη. Η νεκρο­το­μή ανα­μέ­νε­ται σήμε­ρα και τα απο­τε­λέ­σμα­τα της θα δώσουν μία καλύ­τε­ρη εικό­να στις αρχές για τα αίτια θανά­του και το τι συνέ­βη στο πτώμα.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων