- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Αίσιο τέλος για τους εγκλωβισμένους στην Πάρνηθα

Οι επιβάτες των δύο οχημάτων εντοπίστηκαν από την Πυροσβεστική και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο. Προσοχή στους πολίτες και συμμόρφωση με τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας και της Αστυνομίας συνιστούν οι ειδικοί

Αίσιο τέλος είχε ευτυ­χώς η επι­χεί­ρη­ση απε­γκλω­βι­σμού οκτώ ατό­μων από την περιο­χή Φλα­μπού­ρι στην Πάρνηθα.

Οι επι­βά­τες των δύο οχη­μά­των εντο­πί­στη­καν από την Πυρο­σβε­στι­κή σε χωμα­τό­δρο­μο, που συν­δέ­ει το κατα­φύ­γιο με τον κεντρι­κό ασφαλ­το­στρω­μέ­νο δρό­μο, και μετα­φέ­ρο­νται σε ασφα­λές σημείο με οχή­μα­τα της Πυρο­σβε­στι­κής και της Περιφέρειας.

Με την κακο­και­ρία «Ωκε­α­νίς» να σαρώ­νει τη χώρα οι ειδι­κοί συνι­στούν προ­σο­χή στους πολί­τες και συμ­μόρ­φω­ση με τις οδη­γί­ες της πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας και της Αστυνομίας.

Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα@pyrosvestiki

Οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας από έντο­νη χιο­νό­πτω­ση, για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες @GSCP_GR

33 people are talking about this
Πηγή in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων