- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Η νέα πεζογέφυρα της λεωφόρου Μεσογείων στην κυκλοφορία

Παραδίδεται προς χρήση σήμερα Τρίτη 22 Φεβρουαρίου

Η νέα πεζο­γέ­φυ­ρα θα παρα­δο­θεί στους πολί­τες στις 7 το από­γευ­μα της Τρί­της (22.02.2022), παρου­σία του Περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής Γ. Πατού­λη και του Υφυ­πουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Γ. Καραγιάννη.

Η σύγ­χρο­νη πεζο­γέ­φυ­ρα επί της Λεω­φό­ρου Μεσο­γεί­ων, στην περιο­χή της Αγί­ας  Παρα­σκευ­ής (ύψος ΙΚΑ), κατα­σκευά­στη­κε με χρη­μα­το­δό­τη­ση της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (ΠΕΠ Αττι­κής) και δημο­πρα­τή­θη­κε από το Υπουρ­γείο Υπο­δο­μών και Μεταφορών.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων