- Διαφήμιση -

Ξεκινά η μετατροπή του βιομηχανικού κτιρίου του Σιλό στον Πειραιά

Η μετατροπή θα γίνει στον ΟΛΠ σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων

Με σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΠΟΑ- ξεκι­νά η μετα­τρο­πή του βιο­μη­χα­νι­κού κτι­ρί­ου του Σιλό, στον χώρο του ΟΛΠ, σε ένα πρω­το­πο­ρια­κό Μου­σείο Ενα­λί­ων Αρχαιο­τή­των, το οποίο θα ανα­δει­κνύ­ει τους θησαυ­ρούς των ελλη­νι­κών θαλασ­σών, απο­τε­λώ­ντας εμβλη­μα­τι­κό πολι­τι­στι­κό τοπό­ση­μο για το μεγα­λύ­τε­ρο λιμά­νι της χώρας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στις σελί­δες μας στο Facebook:

Ο Πει­ραιάς σήμερα

Περι­φε­ρεια­κή Ενό­τη­τα Πει­ραιώς σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων