- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει δωρεάν camp για μαθητές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής

Το camp θα διαρκέσει για τις επόμενες δύο εβδομάδες και πραγματοποιείται στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά.

Για πρώ­τη φορά, μαθη­τές σχο­λι­κών μονά­δων Ειδι­κής Αγω­γής πρω­το­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης του Πει­ραιά, ηλι­κί­ας από 5 έως 12 ετών, θα μπο­ρέ­σουν να συμ­με­τά­σχουν δωρε­άν σε καλο­και­ρι­νό camp που διορ­γα­νώ­νει ο δήμος σε συνερ­γα­σία με την ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΙΝΣΕΠ.

Το camp θα διαρ­κέ­σει για τις επό­με­νες δύο εβδο­μά­δες και πραγ­μα­το­ποιεί­ται στο 1ο Ειδι­κό Δημο­τι­κό Σχο­λείο Πειραιά.

Σύμ­φω­να με τον Δήμο Πει­ραιά, το πρό­γραμ­μα περι­λαμ­βά­νει μαθή­μα­τα που θα βοη­θή­σουν τα παι­διά, όπως εικα­στι­κά, μου­σι­κή, γυμνα­στι­κή και χορό, υπό την καθο­δή­γη­ση έμπει­ρων εκπαι­δευ­τι­κών και θερα­πευ­τών ειδι­κής αγω­γής. Ανά­με­σα σε αυτούς είναι λογο­θε­ρα­πευ­τές, ψυχο­λό­γος, εργο­θε­ρα­πευ­τής, ειδι­κός παι­δα­γω­γός, γυμνα­στής ειδι­κής αγω­γής καθώς και μουσικός.

Σε δήλω­σή του, ο δήμαρ­χος Πει­ραιά Γιάν­νης Μώρα­λης τόνι­σε πως «πρό­κει­ται για μια σημα­ντι­κή πρω­το­βου­λία, καθώς δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα στα παι­διά να συμ­με­τέ­χουν δωρε­άν σε εκπαι­δευ­τι­κές, αθλη­τι­κές και καλ­λι­τε­χνι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες. Ως δημο­τι­κή αρχή τα τελευ­ταία 5 χρό­νια είμα­στε κοντά στα ειδι­κά σχο­λεία της πόλης και προ­σπα­θού­με, στο μέτρο των δυνα­το­τή­των μας, να υλο­ποιού­με πρω­το­βου­λί­ες και δρά­σεις, προ­κει­μέ­νου να συμ­βά­λου­με στο έργο που επι­τε­λούν. Στο πλαί­σιο αυτό κατα­φέ­ρα­με να λει­τουρ­γή­σει η πισί­να του 1ου Ειδι­κού Σχο­λεί­ου Πει­ραιά, η οποία παρέ­με­νε επί 16 χρό­νια κλει­στή και πλέ­ον πραγ­μα­το­ποιού­νται προ­γράμ­μα­τα θερα­πευ­τι­κής κολύμ­βη­σης για τους μαθη­τές που φοι­τούν στο σχολείο».

Σύμ­φω­να με τον κ. Μώρα­λη, καθ’ όλη την διάρ­κεια του καλο­και­ριού θα διορ­γα­νω­θούν γιορ­τές και εκδη­λώ­σεις στα επτά ειδι­κά σχο­λεία της πόλης, «με στό­χο να προ­σφέ­ρου­με χαμό­γε­λα στα παι­διά, τα οποία έχουν ανά­γκη από ψυχα­γω­γία, από χαρά. Στό­χος μας είναι να κάνου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρα πράγ­μα­τα για τα ειδι­κά σχο­λεία τα επό­με­να χρό­νια. Είμα­στε δίπλα τους και χαι­ρό­μα­στε όταν βλέ­που­με τα παι­διά να χαμο­γε­λούν και να είναι ευτυχισμένα».

Από την πλευ­ρά της, η πρό­ε­δρος  του ΟΠΑΝ Σταυ­ρού­λα Αντω­νά­κου εξέ­φρα­σε την εκτί­μη­ση πως «οι φορείς της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης οφεί­λουν να είναι κοντά στα ειδι­κά σχο­λεία και στις ανά­γκες που αυτά έχουν, προ­κει­μέ­νου να στη­ρί­ζουν το κοι­νω­νι­κό τους έργο. Τα τελευ­ταία χρό­νια είμα­στε κοντά τους με πολ­λές δρά­σεις και πιστεύω ότι η καλή συνερ­γα­σία του δήμου με τα ειδι­κά σχο­λεία θα συνε­χι­στεί. Θα ήθε­λα να ευχα­ρι­στή­σω όλους όσοι συνέ­βα­λαν στη διορ­γά­νω­ση του καλο­και­ρι­νού camp και εύχο­μαι να ζήσουν όμορ­φες στιγ­μές τα παι­διά των ειδι­κών σχο­λεί­ων της πόλης μας».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων