- Διαφήμιση -

Μεταμορφώνεται ο Πύργος Πειραιά

Ένα φάντα­σμα που στοί­χειω­νε το μεγά­λο λιμά­νι της χώρας εξα­φα­νί­ζε­ται δια παντός, ένας κοι­μι­σμέ­νος γίγα­ντας ξυπνά­ει, ο Πύρ­γος Πει­ραιά επι­τέ­λους μεταμορφώνεται!

Έχει τρα­βή­ξει τα βλέμ­μα­τα ξένων ειδη­σε­ο­γρα­φι­κών πρα­κτο­ρεί­ων όπου με έντο­νο ενδια­φέ­ρουν παρα­κο­λου­θούν την εξέ­λι­ξη του.….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων