- Διαφήμιση -

Συνομιλίες — φωτιά: «2.600 ευρώ κάνει για να πάει το πτώμα στην Αλβανία»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που είχε σχηματιστεί και λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης, ανατέθηκε σε εφέτη - ειδικό ανακριτή, ο δικηγόρος φέρεται να είχε σειρά τηλεφωνικών συνομιλιών με αλβανό κρατούμενο, ο οποίος θεωρείται ότι έχει κομβικό ρόλο στην οργάνωση

To κου­βά­ρι μιας σοβα­ρής ποι­νι­κής υπό­θε­σης με μεγά­λο εύρος αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων, από συμ­βό­λαια θανά­του μέχρι δολο­φο­νί­ες κρα­του­μέ­νων, προ­σπα­θεί να ξετυ­λί­ξει ο εφέ­της — ειδι­κός ανα­κρι­τής, ο οποί­ος έχει ανα­λά­βει τη δικο­γρα­φία για τη δρά­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης με έδρα τις φυλα­κές του Κορυδαλλού.

Ο δικα­στι­κός λει­τουρ­γός αξιο­λο­γώ­ντας τα πρώ­τα ευρή­μα­τα της δικο­γρα­φί­ας προ­χώ­ρη­σε, με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη και της αρμό­διας εισαγ­γε­λέ­ως, στην έκδο­ση ενταλ­μά­των σύλ­λη­ψης εις βάρος δύο δικη­γό­ρων, οι οποί­οι φέρε­ται να έχουν σχέ­ση με τη δρά­ση της οργά­νω­σης που απο­τε­λεί και το επί­κε­ντρο των ερευ­νών της Δικαιοσύνης.

Πρό­κει­ται για έναν 64χρονο δικη­γό­ρο, ο οποί­ος στο παρελ­θόν είχε δεχθεί επί­θε­ση έξω από το σπί­τι του και μία 40χρονη συνά­δελ­φό του, που συνε­λή­φθη­σαν για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και μετά την απο­λο­γία τους ανα­κρι­τής και εισαγ­γε­λέ­ας, αφού ακού­σουν και τις θέσεις τους, θα απο­φα­σί­σουν για την περαι­τέ­ρω ποι­νι­κή τους μεταχείριση.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της δικο­γρα­φί­ας που είχε σχη­μα­τι­στεί και λόγω της σοβα­ρό­τη­τας της υπό­θε­σης, ανα­τέ­θη­κε σε εφέ­τη — ειδι­κό ανα­κρι­τή, ο δικη­γό­ρος φέρε­ται να είχε σει­ρά τηλε­φω­νι­κών συνο­μι­λιών με αλβα­νό κρα­τού­με­νο, ο οποί­ος θεω­ρεί­ται ότι έχει κομ­βι­κό ρόλο στην οργά­νω­ση, ενώ η δεύ­τε­ρη δικη­γό­ρος εμφα­νί­ζε­ται να τον είχε εκπρο­σω­πή­σει σε υπό­θε­σή του. Οι διά­λο­γοι που κατα­γρά­φη­καν σε συν­δυα­σμό με άλλα στοι­χεία αξιο­λο­γή­θη­καν ως σοβα­ρές ενδείξεις.

Ενας από αυτούς τους δια­λό­γους που περι­λαμ­βά­νο­νται στη δικο­γρα­φία για την απο­κα­λού­με­νη «μαφία των φυλα­κών», λαμ­βά­νει χώρα μετα­ξύ του δικη­γό­ρου και του αλβα­νού κρα­του­μέ­νου μετά την πρό­σφα­τη δολο­φο­νία άλλου αλβα­νού κρα­του­μέ­νου μέσα στις φυλα­κές του Κορυδαλλού.

Κρα­τού­με­νος: Μπο­ρού­με να βρού­με κανέ­να φρά­γκο να στεί­λου­με το πτώ­μα στην Αλβανία;

Δικη­γό­ρος: Θα κοιτάξω…

Κρα­τού­με­νος: Και εγώ θα κοι­τά­ξω. Μίλα και με τον άλλο δικη­γό­ρο να μας βοη­θή­σει, για­τί 2.600 ευρώ κάνει για να πάει το πτώ­μα στην Αλβα­νία και είναι και 1.000 ευρώ να δώσου­με. Να το παί­ξου­με λίγο τώρα, για να μην… ξέρεις εσύ.

Δικη­γό­ρος: Θα δού­με, δεν σου υπό­σχο­μαι τίπο­τε γι’ αυτό.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι η υπό­θε­ση για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση των φυλα­κών έχει κοι­νά πρό­σω­πα τόσο με την υπό­θε­ση για τη δολο­φο­νία του δικη­γό­ρου Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου, που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη ενώ­πιον του Μει­κτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου Αθη­νών, όσο και με την επί­θε­ση που είχε δεχθεί ο 64χρονος — κατη­γο­ρού­με­νος σήμε­ρα — δικη­γό­ρος, για την οποία σε πρώ­το βαθ­μό είχε κρι­θεί ένο­χος ο επι­χει­ρη­μα­τί­ας Αρι­στεί­δης Φλώρος.

Ο τελευ­ταί­ος, κατα­θέ­το­ντας ως μάρ­τυ­ρας στη δίκη για τη δολο­φο­νία του Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου, ο οποί­ος τον είχε εκπρο­σω­πή­σει στην ποι­νι­κή εκκρε­μό­τη­τα που είχε για την υπό­θε­ση Εnerga-Hellas Power, ανα­φέρ­θη­κε διε­ξο­δι­κά στον ρόλο του 64χρονου δικη­γό­ρου, για τον οποίο μάλι­στα έχει αρνη­θεί πως ο ίδιος βρι­σκό­ταν πίσω από την από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας ενα­ντί­ον του.

Σύμ­φω­να με όσα είπε ο Φλώ­ρος, του είχαν ζητη­θεί χρή­μα­τα για να μην παρα­στεί πολι­τι­κή αγω­γή ο δικη­γό­ρος στη δίκη για την από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του. Επί­σης, του ζητού­σαν τα χρή­μα­τα αυτά και για να απο­σύ­ρουν τις κατα­θέ­σεις τους οι δύο αλβα­νοί κατη­γο­ρού­με­νοι ως φυσι­κοί αυτουρ­γοί, οι οποί­οι υπο­στή­ρι­ζαν ότι είχαν λάβει την εντο­λή για την επί­θε­ση εις βάρος του δικη­γό­ρου από τον Αρι­στεί­δη Φλώρο.

Με αφορ­μή τις συλ­λή­ψεις δύο δικη­γό­ρων Αθη­νών με την κατη­γο­ρία της «συμ­με­το­χής σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση» που δρού­σε στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης σε ανα­κοί­νω­σή του επα­να­λαμ­βά­νει ότι «παρά το καθε­στώς ανο­μί­ας που κάποιοι επι­διώ­κουν να επι­κρα­τή­σει στις φυλα­κές, οι εγκλη­μα­τι­κές ενέρ­γειες απο­κα­λύ­πτο­νται και οι κατη­γο­ρού­με­νοι οδη­γού­νται ενώ­πιον της Δικαιο­σύ­νης. Το κου­βά­ρι βίας και εγκλή­μα­τος, μέσα ή έξω από τις φυλα­κές, σιγά σιγά ξεπλέκεται».

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων