- Διαφήμιση -

ΔΕΗ: «Κουρεύει» την έκπτωση για τους συνεπείς πελάτες

Ακριβότερο το ηλεκτρικό ρεύμα από σήμερα, 1η Απριλίου

«Ψαλι­δί­σει» η ΔΕΗ τις εκπτώ­σεις που παρεί­χε στους συνε­πείς πελά­τες της αλλά και σε εκεί­νους που προ­πλη­ρώ­νουν τις κατα­να­λώ­σεις ρεύματος.

Από σήμε­ρα, 1η Απρι­λί­ου τίθε­ται σε ισχύ η από­φα­ση της ΔΕΗ να μειώ­σει το ποσο­στό έκπτω­σης στους λογα­ρια­σμούς ηλε­κτρι­κού ρεύματος.

Έτσι,  προ­βλέ­πε­ται μεί­ω­ση από το 15% στο 10% του ποσο­στού έκπτω­σης συνέ­πειας που έδι­νε σε όσους πελά­τες της πλή­ρω­ναν εμπρό­θε­σμα τους λογα­ρια­σμούς ρεύματος.

Επι­πλέ­ον ψαλι­δί­ζει κατά δύο ποσο­στιαί­ες μονά­δες το ποσο­στό έκπτω­σης σε όσους πελά­τες της προ­κα­τα­βάλ­λουν την ετή­σια κατα­νά­λω­ση ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας. Αυτή μειώ­νε­ται από 6% σε 4%.

Οι μειώ­σεις των ποσο­στών έκπτω­σης έρχο­νται ως απο­τέ­λε­σμα της άρνη­σης της ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας να εγκρί­νει αυξή­σεις στα οικια­κά και επι­χει­ρη­μα­τι­κά τιμο­λό­για χαμη­λής τάσης.

Η δημό­σια εται­ρεία ζήτη­σε την έγκρι­σή τους μέσω της ενερ­γο­ποί­η­σης ρήτρας διο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα, ωστό­σο η πρό­τα­σή της απορ­ρί­φθη­κε λόγω της προ­ε­κλο­γι­κής περιόδου.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων