- Διαφήμιση -

Πώς θα είναι ο νέος σταθμός του Μετρό «Κορυδαλλός»

Ο σταθμός «Κορυδαλλός» θα έχει δύο εξόδους, ενώ με την ολοκλήρωση του έργου θα παραδοθεί στο κοινό μία νέα πλατεία, που θα περιλαμβάνει νέο πράσινο, κατασκευές με έντονο το υδάτινο στοιχείο, παιδικές χαρές, σύγχρονο φωτισμό led, ενώ θα υπογειοποιηθεί και ο υποσταθμός της ΔΕΗ που υπάρχει έως σήμερα απέναντι από τον πεζόδρομο της οδού Αγίου Γεωργίου.

Αντί­στρο­φα μετρά­ει ο χρό­νος για τη λει­τουρ­γία του σταθ­μού «Κορυ­δαλ­λός», της γραμ­μής 3 του Μετρό, αφού πλέ­ον ξεκι­νούν και οι εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης της πλα­τεί­ας Ελευθερίας.

Για τον σκο­πό αυτό θα απα­γο­ρευ­τεί προ­σω­ρι­νά από σήμε­ρα, Παρα­σκευή, η κυκλο­φο­ρία όλων των οχη­μά­των γύρω από την κεντρι­κή πλα­τεία του Κορυ­δαλ­λού και η κίνη­ση το διά­στη­μα αυτό θα διε­ξά­γε­ται από παρα­καμ­πτή­ριες οδούς.

Ο σταθ­μός «Κορυ­δαλ­λός» θα έχει δύο εξό­δους, ενώ με την ολο­κλή­ρω­ση του έργου θα παρα­δο­θεί στο κοι­νό μία νέα πλα­τεία, που θα περι­λαμ­βά­νει νέο πρά­σι­νο, κατα­σκευ­ές με έντο­νο το υδά­τι­νο στοι­χείο, παι­δι­κές χαρές, σύγ­χρο­νο φωτι­σμό led, ενώ θα υπο­γειο­ποι­η­θεί και ο υπο­σταθ­μός της ΔΕΗ που υπάρ­χει έως σήμε­ρα απέ­να­ντι από τον πεζό­δρο­μο της οδού Αγί­ου Γεωργίου.

Οι προ­σω­ρι­νές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις, οι οποί­ες ισχύ­ουν από 1η Μαρ­τί­ου, προ­ε­τοι­μά­στη­καν από την Αττι­κό Μετρό σε συνερ­γα­σία με τον Δήμο Κορυ­δαλ­λού και τον ΟΑΣΑ, ενώ η πλα­τεία θα παρα­δο­θεί στην κυκλο­φο­ρία στις 30 Ιουνίου.

Δεί­τε στις παρα­κά­τω εικό­νες πώς θα είναι ο νέος σταθ­μός του Μετρό «Κορυ­δαλ­λός», όπως αναρ­τή­θη­καν στην επί­ση­μη ιστο­σε­λί­δα του δήμου:

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων