- Διαφήμιση -

Ενταση στη δίκη για τη δολοφονία Ζαφειρόπουλου ‑Κατηγορούμενος επιτέθηκε σε μάρτυρα

Σε αρένα παραλίγο να μετατραπεί η αίθουσα του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου στο εδώλιο του οποίου κάθονται οι κατηγορούμενοι ως δολοφόνοι του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου.

Αυτή τη φορά δεν την .…πλή­ρω­σαν οι συνή­γο­ροι της πολι­τι­κής αγω­γής αλλά η πρώ­ην σύντρο­φος του φυσι­κού αυτουρ­γού της δολο­φο­νί­ας, ο οποί­ος άλλω­στε έχει παρα­δε­χτεί ότι σκό­τω­σε τον Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λο, χωρίς να έχει τέτοια πρόθεση.

Η πρώ­ην σύντρο­φος του Ιμπρα­χήμ Μπρα­χι­μάι κατα­θέ­το­ντας ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου της Αθή­νας είπε πως ο ίδιος της είχε απο­κα­λύ­ψει μετά το έγκλη­μα πως είχε λάβει εντο­λή από τον Κλό­ντι (σς. Κλο­ντιάν Λεκο­τσάι) να σκο­τώ­σει τον ποινικολόγο.

«Ο Τέλης (Ιμπρα­χήμ Μπρα­χι­μάι) μου είπε ότι σκό­τω­σε τον Ζαφει­ρό­που­λο και ότι την εντο­λή την είχε δώσει μέσα από τις φυλα­κές ο Κλό­ντι», υπο­στή­ρι­ξε η μάρ­τυ­ρας με τον κατη­γο­ρού­με­νο να παρεμ­βαί­νει στη δια­δι­κα­σία λέγο­ντας «επει­δή φοβά­ται γι’ αυτό λέει Κλό­ντι, είναι αγράμ­μα­τη δεν ξέρει. Είναι 20 χρό­νων κοπέ­λα, φοβά­ται. Εγώ της έχω πει τον Όλντι (σς. Ολντι Ντούλ­τσε) όχι για τον  Κλοντι».

Τα λεγό­με­να της έκα­ναν έξαλ­λο τον κατη­γο­ρού­με­νο, ο οποί­ος κινή­θη­κε απει­λη­τι­κά προς το μέρος της καθυ­βρί­ζο­ντας την με τους αστυ­νο­μι­κούς να παρεμβαίνουν.

«Μπρα­χι­μάι ακό­μα με απει­λείς;», είπε στρε­φό­με­νη προς το μέρος του η 20χρονη, που παρα­δέ­χθη­κε στο δικα­στή­ριο ότι μόλις έγι­νε γνω­στή η κατά­θε­σή της κατά την ανα­κρι­τι­κή δια­δι­κα­σία, ο κατη­γο­ρού­με­νος την απει­λού­σε πως θα σκο­τώ­σει την ίδια και συγ­γε­νι­κά της πρό­σω­πα αν δεν αλλά­ξει την κατά­θε­σή της ώστε να «απαλ­λά­ξει» τον συγκα­τη­γο­ρού­με­νό του Κλο­ντιάν Λεκο­τσάι . «Με παίρ­νει τηλέ­φω­νο μέσα από τη φυλα­κή και με απει­λεί ότι θα με σκο­τώ­σει όπως τον δικη­γό­ρο», είπε η μάρ­τυ­ρας με τον κατη­γο­ρού­με­νο να αντι­δρά λέγο­ντας «αν είναι έτσι για­τί δεν την έχου­με σκο­τώ­σει ακόμα?»!

Η μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε ακό­μα πως το μοι­ραίο βρά­δυ της δολο­φο­νί­ας ο Μπρα­χι­μάι επέ­στρε­ψε στο σπί­τι τρο­μαγ­μέ­νος και της εξο­μο­λο­γή­θη­κε ότι είχε σκο­τώ­σει τον δικη­γό­ρο, έχο­ντας μαζί του και τον κατα­ζη­τού­με­νο Άλεξ Μάτα. «Μου είπε ότι δεν ήθε­λε να τον σκο­τώ­σει αλλά μόνο να τον τραυ­μα­τί­σει», πρόσθεσε.

Νωρί­τε­ρα κατα­θέ­το­ντας στο δικα­στή­ριο αστυ­νο­μι­κός που συμ­με­τεί­χε στις έρευ­νες για τη δια­λεύ­καν­ση της υπό­θε­σης επι­βε­βαί­ω­σε στο δικα­στή­ριο πως η κλή­ση στον Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λο για το επί­μα­χο ραντε­βού του θανά­του, έγι­νε από τηλέ­φω­νο που χρη­σι­μο­ποιού­σε ο Μπρα­χι­μάι. Στο δικα­στή­ριο κατέ­θε­σε και ο ανι­ψιός του Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου, ο οποί­ος εκεί­νη την περί­ο­δο ήταν ασκού­με­νος δικη­γό­ρος στο γραφείο.

«Δεν είμα­στε μαφία του Κορυ­δαλ­λου», αυτήν την θέση δια­τύ­πω­σε ο φερό­με­νος ως ένας από τους αρχη­γούς της μαφί­ας του Κορυ­δαλ­λου που εκτε­λεί συμ­βό­λαια θανάτου.

«Είναι χωρίς αντί­κρυ­σμα ο θόρυ­βος που έχει προ­κλη­θεί γύρω από το πρό­σω­πό μου, είναι πλα­σμα­τι­κή η εικό­να που δημιουρ­γή­θη­κε για εμέ­να», ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως ουδέ­πο­τε έδω­σε εντο­λή στους φυσι­κούς αυτουρ­γούς για τις δολο­φο­νί­ες Ζαφει­ρό­που­λου και Μπά­κο, ούτε για την επί­θε­ση στο Μικρολίμανο.

Η δίκη θα συνε­χι­στεί στις 13 Μαρτίου.

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων