- Διαφήμιση -

Οι εξωτερικοί φρουροί καταδικάζουν την επίθεση στον διοικητή των φυλακών Κορυδαλλού

Για άνανδρη επίθεση κατά του διοικητή της εξωτερικής φρουράς των φυλακών Κορυδαλλού κάνει λόγο σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εξωτερικής Φρούρησης.

Για άναν­δρη επί­θε­ση κατά του διοι­κη­τή της εξω­τε­ρι­κής φρου­ράς των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού κάνει λόγο σε ανα­κοί­νω­ση της η Πανελ­λή­νια Ομο­σπον­δία Υπαλ­λή­λων Εξω­τε­ρι­κής Φρούρησης.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι τα ξημε­ρώ­μα­τα της Πέμ­πτης ο διοι­κη­τής της εξω­τε­ρι­κής φρου­ράς των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού ήταν ανά­με­σα στους στό­χους επί­θε­σης με εμπρη­στι­κούς μηχα­νι­σμούς από αγνώστους.

Άλλες δύο εμπρη­στι­κές επι­θέ­σεις σημειώ­θη­καν από­ψε: μία σε πολυ­κα­τοι­κία όπου δια­μέ­νει αστυ­νο­μι­κό συντά­κτης γνω­στής ιστο­σε­λί­δας και μία σε καφέ-ζαχα­ρο­πλα­στείο, που ανή­κει στην οικο­γέ­νεια του διευ­θυ­ντή του γρα­φεί­ου Τύπου της ΝΔ, Νίκου Ρωμανού.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Όπως σημειώ­νει: «..Ποτέ δεν έχει να κάνει με τους ανθρώ­πους, πάντα με τις απο­φά­σεις τους έχει να κάνει… Από­το­κοι ως άνθρω­ποι αλλά και ως υπη­ρε­σία της πρω­το­φα­νούς επί­δει­ξης όχι δύνα­μης αλλά πανι­κού, στον οποίο δεί­χνουν πλέ­ον να βρί­σκο­νται κακο­ποιά στοι­χεία και οι συν αυτώ ακό­λου­θοι τους, χαρα­κτη­ρί­ζου­με, κατα­δι­κά­ζο­ντας την απε­ρί­φρα­στα, του­λά­χι­στον άναν­δρη και ανή­θι­κη την προ­σπά­θεια εκφο­βι­σμού του διοι­κη­τή της Εξω­τε­ρι­κής Φρου­ράς του Κατα­στή­μα­τος Κρά­τη­σης Κορυ­δαλ­λού κ. Β.Γ., ύστε­ρα από την έκρη­ξη που σημειώ­θη­κε σήμε­ρα τα ξημε­ρώ­μα­τα και προ­κά­λε­σαν άγνω­στοι δρά­στες στην πυλω­τή της πολυ­κα­τοι­κί­ας που διαμένει.»

Στην ίδια ανα­κοί­νω­ση τονί­ζε­ται πως: «Είναι γεγο­νός ότι η προ­σπά­θεια αντι­με­τώ­πι­σης φαι­νο­μέ­νων δια­φθο­ράς από την ελλη­νι­κή πολι­τεία γενι­κό­τε­ρα, όσο και από την υπη­ρε­σία της Εξω­τε­ρι­κής Φρου­ράς ειδι­κό­τε­ρα, με νομο­θε­τι­κές απο­φά­σεις όπως την ανά­λη­ψη του ελέγ­χου εισό­δου επι­σκε­πτών και αντι­κει­μέ­νων των κεντρι­κών πυλών μεγά­λων Κατα­στη­μά­των Κρά­τη­σης καθώς και την παράλ­λη­λη σύστα­ση της Ειδι­κής Ομά­δας Αντι­με­τώ­πι­σης Έκνο­μων Ενερ­γειών (Ο.Α.Ε.Ε.), ιδιαί­τε­ρα στο Κατά­στη­μα του Κορυ­δαλ­λού, έφε­ρε πολύ καλά απο­τε­λέ­σμα­τα στον περιο­ρι­σμό των φαι­νο­μέ­νων παρα­βα­τι­κό­τη­τας και ασυ­δο­σί­ας εντός του Σωφρο­νι­στι­κού Κατα­στή­μα­τος. Κάποιοι δεν το θέλουν και προ­σπα­θούν απε­γνω­σμέ­να, κρυ­πτό­με­νοι πίσω από την ανω­νυ­μία τους φοβί­ζο­ντας και απει­λώ­ντας, να αλλά­ξουν το νέο status quo που αρχί­ζει πλέ­ον να δια­φαί­νε­ται, αυτό της νομιμότητας.»

Ακό­μη επι­ση­μαί­νε­ται ότι: «Η Πολι­τεία πλέ­ον οφεί­λει να αντι­λη­φθεί ότι ο τρό­πος σκέ­ψης της, η μορ­φή που πλέ­ον καλεί­ται να προσ­δώ­σει σε ένα χώρο βαλ­λό­με­νο και εκτε­θει­μέ­νο επί σει­ρά ετών σε παρα­λεί­ψεις, πρέ­πει να συμ­βα­δί­ζει άψο­γα με τις αξί­ες και τα ιδα­νι­κά μιας ολό­κλη­ρης κοι­νω­νί­ας. Η Πολι­τεία πλέ­ον οφεί­λει να οχυ­ρώ­σει περαι­τέ­ρω την υπη­ρε­σία της Εξω­τε­ρι­κής Φρου­ράς με προ­σλή­ψεις του απα­ραί­τη­του αριθ­μού υπαλ­λή­λων προσ­δί­δο­ντας έτσι την προ­βλε­πό­με­νη ασφά­λεια σε κάθε Φυλα­κή και να εξο­πλί­σει τις Ομά­δες Αντι­με­τώ­πι­σης Έκνο­μων Ενερ­γειών (Ο.Α.Ε.Ε.Ε.) με τον απα­ραί­τη­το επι­χει­ρη­σια­κό εξο­πλι­σμό σε κάθε Κατά­στη­μα Κρά­τη­σης της Χώρας, οριο­θε­τώ­ντας έτσι χωρίς καμιάς λογής αγκυ­λώ­μα­τα και συμπλέγ­μα­τα, τα σύνο­ρα μετα­ξύ ανο­μί­ας και νομι­μό­τη­τας. Οι ήρε­μες θάλασ­σες, ποτέ δεν έφτια­ξαν ικα­νούς καπεταναίους…»

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων