- Διαφήμιση -

Αλβανοί-κρατούμενοι στο κελί-σουίτα θα ανατίναζαν τον Κορυδαλλό

Τουλάχιστον 15 παρόμοια κελιά υπάρχουν στον Κορυδαλλό – Νέες αποκαλύψεις από κρατικούς υπαλλήλους για το εν εξελίξει σκάνδαλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μετά τις αποκαλύψεις του «Βήματος».

«Ορι­σμέ­νοι από τους Αλβα­νούς που έδι­ναν παρόν στο κελί-σουί­τα με κινη­τά και τερά­στια χρη­μα­τι­κά ποσά, είχαν κατη­γο­ρη­θεί την περί­ο­δο, 2015–2016, για το σχέ­διο «Γορ­γο­πό­τα­μος» ανα­τί­να­ξης των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού και μαζι­κής από­δρα­σης κρα­του­μέ­νων το οποίο είχε οργα­νώ­σει το πρώ­ην μέλος της 17Ν, Χρι­στό­δου­λος Ξηρός μαζί με άλλους αντιε­ξου­σια­στές. Εχο­ντας απο­κτή­σει μετά από αυτό το εγχεί­ρη­μα τους περαι­τέ­ρω προ­νό­μια. Στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού έχουν δημιουρ­γη­θεί του­λά­χι­στον 15 κελιά σουί­τες για τα οποία έχουν υπάρ­ξει καταγ­γε­λί­ες σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων προ ενός περί­που μηνός που πέρα­σαν «απα­ρα­τή­ρη­τες» από το Υπουρ­γείο Δικαιοσύνης.

Επι­πλέ­ον υπήρ­χε, προ μερι­κών εβδο­μά­δων, από σωφρο­νι­στι­κούς υπαλ­λή­λους ενη­μέ­ρω­ση για την ύπαρ­ξη στο “Youtube” και στο Facebook των επο­νο­μα­ζό­με­νων «βίντεο της χλι­δής» στον Κορυ­δαλ­λό, σε υψη­λό­βαθ­μα υπη­ρε­σια­κά στε­λέ­χη του υπουρ­γεί­ου της λεω­φό­ρου Μεσο­γεί­ων αλλά και σε δικα­στι­κούς λει­τουρ­γούς. Κι ορι­σμέ­νοι από αυτούς προ­χω­ρού­σαν σε νου­θε­σί­ες για «εχε­μύ­θεια» και «δια­κρι­τι­κή μετα­χεί­ρι­ση του θέμα­τος», χωρίς να λαμ­βά­νε­ται κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο. Εκ των υστέ­ρων επι­χει­ρή­θη­κε και μετά την απο­κά­λυ­ψη του θέμα­τος, ένας καθυ­στε­ρη­μέ­νος, προ­σχη­μα­τι­κός έλεγ­χος σε κελιά σουί­τες. Με μηδα­μι­νά ευρήματα…»

Οι νέες αυτές ανα­φο­ρές και επι­ση­μάν­σεις από κρα­τι­κούς λει­τουρ­γούς για τα τεκται­νό­με­να στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, δίνουν μία νέα διά­στα­ση στο εξε­λισ­σό­με­νο κυβερ­νη­τι­κό σκάν­δα­λο στον χώρο της Δικαιο­σύ­νης, ύστε­ρα κι από την απο­κά­λυ­ψη από «Το Βήμα» του βίντεο με τα πάρ­τι ανε­ξέ­λεγ­κτων αλλο­δα­πών κρα­του­μέ­νων που προ­χω­ρού­σαν σε επί­δει­ξη πλού­του αλλά και σε βίντεο
κλή­σεις, σε ομο­ε­θνείς τους. Σύμ­φω­να με ανα­φο­ρές και υπο­λο­γι­σμούς σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων τα χρή­μα­τα αυτά που σκορ­πί­ζουν οι κρα­τού­με­νοι πιθα­νόν προ­έρ­χο­νται από τερά­στια ποσά που δια­κι­νού­νται σε χαρ­το­παι­ξία ή σε παρα­ε­μπό­ριο, εντός σωφρο­νι­στι­κού καταστήματος

Σημειώ­νε­ται ότι το συγκε­κρι­μέ­νο βίντεο το είχαν αναρ­τή­σει επι­δει­κτι­κά οι ίδιοι οι κρα­τού­με­νοι. Είναι πιθα­νόν, μάλι­στα, οι ίδιοι να είναι αυτοί που το αφαί­ρε­σαν τις τελευ­ταί­ες ώρες από το “Youtube” (ΣΣ έχουν την σχε­τι­κή τεχνι­κή δυνα­τό­τη­τα). Παρα­μέ­νει άγνω­στο αν υπήρ­χε σχε­τι­κή παρέμ­βα­ση από στε­λέ­χη του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης για τη δια­δι­κτυα­κή εξα­ΰ­λω­ση του
οπτι­κού υλικού.

Μετά τη σχε­τι­κή απο­κά­λυ­ψη εκδό­θη­κε ανα­κοί­νω­ση από το Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης όπου υπο­στη­ρί­χθη­κε ‑ούτε λίγο, ούτε πολύ- ότι το θέμα της ανε­ξέ­λεγ­κτης δρά­σης των κρα­του­μέ­νων είχε πια αντι­με­τω­πι­σθεί με τη δικο­γρα­φία που σχη­μά­τι­σε προ­σφά­τως η ΕΛΑΣ για τη δρα­ση κυκλώ­μα­τος στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού. Ωστό­σο η μνη­μο­νευό­με­νη από το Υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης έρευ­να της ΕΛΑΣ
αφο­ρά άλλη ομά­δα κρα­του­μέ­νων αλλά κι άλλη πτέ­ρυ­γα του σωφρο­νι­στι­κού κατα­στή­μα­τος. Η αστυ­νο­μι­κή έρευ­να που επι­κα­λεί­ται το Υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης αφο­ρά Αλβα­νούς ποι­νι­κού, εμπλε­κό­με­νους στη δολο­φο­νία του δικη­γό­ρου Μιχά­λη Ζαφει­ρό­που­λου κι άλλες ανθρω­πο­κτο­νί­ες, που παρα­μέ­νουν στην Ε’ πτέ­ρυ­γα των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού, και το εικο­νι­ζό­με­νο βίντεο αφο­ρά αλλο­δα­πούς ποι­νι­κούς της Γ’ Πτέ­ρυ­γας που σχε­τί­ζο­νται με άλλα εγκλή­μα­τα όπως και με το σχε­διο από­δρα­σης από τις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, το 2015. Και με τους οποί­ους ούτε καν «ασχο­λή­θη­κε» η ΕΛΑΣ στην τωρι­νή έρευ­να της

Ο εκπρό­σω­πος τύπου της ομο­σπον­δί­ας σωφρο­νι­στι­κών υπαλ­λή­λων, Αντώ­νης Αρα­βα­ντι­νός σε δηλώ­σεις του επι­σή­μα­νε σε σχε­ση με το περιε­χό­με­νο του εν λόγω βίντεο και τους λόγους ασυ­δο­σί­ας ορι­σμέ­νων κρα­του­μέ­νων «ο ένας έχει να κάνει με τους κατά και­ρούς επί­ορ­κους σωφρο­νι­στι­κούς υπαλ­λή­λους τους οποί­ους εμείς έχου­με δια­χω­ρί­σει από τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των συνα­δέλ­φων μας και τους απο­κα­λού­με συνυ­πη­ρε­τού­ντες. Ο δεύ­τε­ρος έχει να κάνει με ένα κλί­μα βίας από ισχυ­ρούς κρα­του­μέ­νους που έχει ως απο­τέ­λε­σμα να επι­κρα­τεί ο φόβος και το τελευ­ταίο διά­στη­μα και στο προ­σω­πι­κό που ξυλο­κο­πεί­ται, μαστι­γώ­νε­ται, λοι­δο­ρεί­ται και είναι τρο­μαγ­μέ­νο και εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο από την πολι­τι­κή ηγε­σία. Ο τρί­τος έχει να κάνει με την πολι­τι­κή που επέ­λε­ξε η ηγε­σία του υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης σχε­τι­κά με τη λει­τουρ­γία των φυλα­κών που αφή­νει να ευδο­κι­μούν τέτοιες συνθήκες”.

Για να συμπλη­ρώ­σει ο κ. Αρα­βα­ντι­νός «εμείς θα απο­κα­λύ­ψου­με το ψέμα για­τί το γνώ­ρι­ζαν εδώ και 15 ημέ­ρες σε σύσκε­ψη στις 19 Μαρ­τί­ου υπό τον γενι­κό επι­θε­ω­ρη­τή των φυλακών”.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων