- Διαφήμιση -

Κερατσίνι: Σήμερα η αντιφασιστική διαδήλωση στην μνήμη του Παύλου Φύσσα

Μεγά­λη αντι­φα­σι­στι­κή δια­δή­λω­ση μνή­μης έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για σήμε­ρα στο Κερα­τσί­νι, θλι­βε­ρή επέ­τειο της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα. Ο αντι­φα­σί­στας μου­σι­κός είχε πέσει νεκρός από το μαχαί­ρι του Χρυ­σαυ­γί­τη Γιώρ­γου Ρου­πα­κιά στις 18 Σεπτεμ­βρί­ου του 2013, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η σημε­ρι­νή πορεία είναι απο­κο­ρύ­φω­μα των αντι­φα­σι­στι­κών εκδη­λώ­σε­ων που προη­γή­θη­καν τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, όπως η μεγά­λη συναυ­λία στα Λιπά­σμα­τα το Σάβ­βα­το το βράδυ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων