- Διαφήμιση -

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο.

Ο καιρός εξακολουθεί να έχει… άγριες διαθέσεις και οι Αρχές αποφάσισαν απαγορευτικό από τρία λιμάνια για λόγους ασφαλείας.

Σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα προ­κα­λούν οι ισχυ­ροί βορειο­α­να­το­λι­κοί άνε­μοι, που φθά­νουν τα 9 και στο Αιγαίο τοπι­κά ακό­μη και τα 10 μπο­φόρ, στις περισ­σό­τε­ρες περιο­χές της χώρας αφού ο και­ρός και η… Ωκε­α­νί­δα δεν ηρεμούν!Τα προ­βλή­μα­τα που δημιουρ­γεί ο καιρός

Σε ισχύ έχει τεθεί απα­γο­ρευ­τι­κό από­πλου από τα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας και του Λαυ­ρί­ου, ενώ δεν εκτε­λού­νται τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό και τη Σαλαμίνα.

Κλει­στές είναι εξάλ­λου οι γραμ­μές Αγ. Μαρί­νας-Νέας Στύ­ρας, Ρίου-Αντιρ­ρί­ου, Βόλου-Σπο­ρά­δων, Κυλ­λή­νης-Ζακύν­θου, Κυλ­λή­νης-Κεφα­λο­νιάς, Κερα­μω­τής Καβά­λας-Λιμέ­να Θάσου, Πρί­νου-Θάσου και Αλεξανδρούπολης-Σαμοθράκης.

Τα δρο­μο­λό­για των πλοί­ων στη γραμ­μή Ηγου­με­νί­τσας-Κέρ­κυ­ρας θα εκτε­λού­νται μόνο μέχρι τις 9 το πρωί.

Οι επι­βά­τες που πρό­κει­ται σήμε­ρα να ταξι­δέ­ψουν, καλό είναι πριν από την ανα­χώ­ρη­σή τους να επι­κοι­νω­νούν με τα κατά τόπους λιμε­ναρ­χεία και του­ρι­στι­κά πρα­κτο­ρεία, προ­κει­μέ­νου να ενη­με­ρώ­νο­νται για αλλα­γές ή τρο­πο­ποι­ή­σεις των δρο­μο­λο­γί­ων λόγων των δυσμε­νών και­ρι­κών συνθηκών.

 

Πηγή piraeuspress.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων