- Διαφήμιση -

Εκατομμύρια χάπια «captagon» για τζιχαντιστές σε κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά!

Τεράστια ποσότητα από χάπια "captagon", τα επονομαζόμενα ως χάπια για τζιχαντιστές, εντοπίστηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, σε κοντέινερ στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στις εγκαταστάσεις της PCT στο λιμάνι του Πειραιά.

Η ανα­κά­λυ­ψη των χαπιών «captagon» που προ­ο­ρί­ζο­νται για τζι­χα­ντι­στές επι­τεύ­χθη­κε χάρις σε συντο­νι­σμέ­νη επι­χεί­ρη­ση του Λιμε­νι­κού και της Υπη­ρε­σί­ας Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών, που αξιο­ποί­η­σαν, προ­φα­νώς, με τον καλύ­τε­ρο τρό­πο πλη­ρο­φο­ρί­ες της αμε­ρι­κα­νι­κής DEA.

Οι ελλη­νι­κές διω­κτι­κές αρχές επι­τη­ρού­σαν τρία κοντέι­νερ και όταν το πρωί ανοί­ξα­νε το ένα από αυτά βρή­κα­νε του­λά­χι­στον  1.300.000 χάπια «captagon».

Το ναρ­κο – εμπό­ρευ­μα έφτα­σε από τη Λατ­τά­κεια της Συρί­ας και στα χαρ­τιά – του­λά­χι­στον – είχε προ­ο­ρι­σμό την Κίνα.

Η έρευ­να του Λιμε­νι­κού και της Υπη­ρε­σί­ας Δίω­ξης Ναρ­κω­τι­κών συνε­χί­ζε­ται και φυσι­κά ο αριθ­μός των χαπιών ανα­μέ­νε­ται να αυξη­θεί δραματικά!

«Captagon»: Τι ακριβώς είναι

Το «captagon» είναι ένα από τα ονό­μα­τα του ναρ­κω­τι­κού «συν­θε­τι­κή υδρο­χλω­ρι­κή φαι­νε­θυλ­λί­νη». Αρχι­κά, το «captagon» ήταν νόμι­μο φάρ­μα­κο. Χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε για πρώ­τη φορά τη δεκα­ε­τία του 1960 στο πλαί­σιο θερα­πεί­ας για την ελλειμ­μα­τι­κή προσοχή/υπερκινητικότητα (ADHD) και τη ναρκοληψία.

Ωστό­σο, κατέ­στη παρά­νο­μο στις περισ­σό­τε­ρες χώρες, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ΗΠΑ, τη δεκα­ε­τία του 1980, όταν η εθι­στι­κό­τη­τά του έγι­νε εμφανής.

Το «captagon» ανή­κει στην ευρύ­τε­ρη οικο­γέ­νεια των αμφε­τα­μι­νών. Τα συγκε­κρι­μέ­να ναρ­κω­τι­κά παρα­σκευά­ζο­νται από τον άνθρω­πο και συν­δέ­ο­νται με φυσι­κούς νευ­ρο­δια­βι­βα­στές, όπως η ντο­πα­μί­νη και η επινεφρίνη.

Όταν ένας άνθρω­πος πάρει την ουσία, ο μετα­βο­λι­σμός του «δια­λύ­ει» το φάρ­μα­κο σε αμφε­τα­μί­νη και θεο­φυλ­λί­νη, μια ουσία που μοιά­ζει με την καφε­ΐ­νη, η οποία χαλα­ρώ­νει τους μύες γύρω από τους πνεύ­μο­νες και χρη­σι­μο­ποιεί­ται για τη θερα­πεία ανα­πνευ­στι­κών ασθε­νειών και επί­σης έχει ισχυ­ρή καρ­διο­το­νω­τι­κή λειτουργία.

Η αμφε­τα­μί­νη διε­γεί­ρει το κεντρι­κό νευ­ρι­κό σύστη­μα, αυξά­νο­ντας την εγρή­γορ­ση και τις φυσι­κές λειτουργίες.

(ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΝΟΥ)

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων