- Διαφήμιση -

Πειραιάς: Έλαμψε ξανά ο Πύργος παραμένοντας παράδειγμα βιωσιμότητας

Σε μία περί­ο­δο που η ενέρ­γεια απο­τε­λεί ευαί­σθη­το θέμα, ο Πύρ­γος Πει­ραιά έλαμ­ψε ξανά, με στό­χο να χαρί­σει αισιο­δο­ξία παρα­μέ­νο­ντας παρά­δειγ­μα βιω­σι­μό­τη­τας. Φέτος, με από­λυ­το σεβα­σμό στη δύσκο­λη αυτή κατά­στα­ση που βιώ­νου­με σε παγκό­σμιο επί­πε­δο, υπήρ­ξε ιδιαί­τε­ρη μέρι­μνα για σημα­ντι­κά μειω­μέ­νες καταναλώσεις…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων