- Διαφήμιση -

Με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες ανακατασκευής του κλειστού στα Καμίνια

«Ο Πειραιάς αποκτά σύγχρονους και επαρκείς αθλητικούς χώρους» τόνισε ο Γ. Μώραλης

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η ανα­βάθ­μι­ση του κλει­στού γηπέ­δου μπά­σκετ στα Καμί­νια, με στό­χο να παρα­δο­θεί με σύγ­χρο­νες προ­δια­γρα­φές στους κατοί­κους του δήμου. Οι εργα­σί­ες απο­κα­τά­στα­σης αφο­ρούν τον αγω­νι­στι­κό χώρο, τα απο­δυ­τή­ρια, εντός και εκτός του κτιρίου.

Σύμ­φω­να με τον δήμο Πει­ραιά και όπως ανα­με­τα­δί­δει το Αθη­ναϊ­κό — Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, το έργο χρη­μα­το­δο­τεί­ται από την Περι­φέ­ρεια Αττι­κής και ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός ανέρ­χε­ται σε 716.076,45 ευρώ.

Σε δηλώ­σεις του ο δήμαρ­χος Πει­ραιά, Γιάν­νης Μώρα­λης, τόνι­σε: «Θεω­ρώ αξιο­ση­μεί­ω­το το γεγο­νός ότι δεν διέ­θε­τε επί σει­ρά ετών ο Πει­ραιάς σύγ­χρο­νους και επαρ­κείς αθλη­τι­κούς χώρους, με δεδο­μέ­νο ότι είναι μία πόλη με εξαι­ρε­τι­κά σημα­ντι­κές δια­κρί­σεις σε αθλη­τι­κό επί­πε­δο. Αυτό εμείς θέλα­με να το αλλά­ξου­με και τα κατα­φέρ­νου­με με προ­σπά­θεια, σχέ­διο και στα­θε­ρά βήμα­τα. Τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια προ­χω­ρή­σα­με στην ανα­κα­τα­σκευή γηπέ­δων και γυμνα­στη­ρί­ων σε ολό­κλη­ρη την πόλη, όπως είναι τα γήπε­δα Φοί­νι­κα, Πορ­φύ­ρα και Αγί­ου Διο­νυ­σί­ου, το κλει­στό γυμνα­στή­ριο Σαλ­πέ­ας, το Θεμι­στό­κλειο, γήπε­δα μπά­σκετ, Beach Volley και 5x5 στα Βοτσα­λά­κια, στη δημιουρ­γία σκο­πευ­τη­ρί­ου κ.ά».

Η πρό­ε­δρος του Οργα­νι­σμού Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας (ΟΠΑΝ), Σταυ­ρού­λα Αντω­νά­κου, μίλη­σε για ένα δια­χρο­νι­κό αίτη­μα των κατοί­κων της πόλης. «Ως πρώ­ην αθλή­τρια, παγκό­σμια πρω­τα­θλή­τρια και ολυ­μπιο­νί­κης στην υδα­το­σφαί­ρι­ση, γνω­ρί­ζω καλά πόσο σημα­ντι­κό είναι να υπάρ­χουν για τους αθλη­τές σύγ­χρο­νες και ασφα­λείς υπο­δο­μές. Τα τελευ­ταία πέντε χρό­νια κατα­βά­λα­με μεγά­λες προ­σπά­θειες, είτε με ίδιους πόρους είτε με χρη­μα­το­δό­τη­ση από άλλες πηγές, προ­κει­μέ­νου να εκσυγ­χρο­νί­σου­με τις αθλη­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις στην πόλη μας και το επι­τύ­χα­με, καθώς και στις πέντε Δημο­τι­κές Κοι­νό­τη­τες του Πει­ραιά έχουν γίνει μεγά­λες παρεμ­βά­σεις σε επί­πε­δο αθλη­τι­κών υπο­δο­μών», ανέ­φε­ρε από την πλευ­ρά της.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων