- Διαφήμιση -

Καμίνια: Συγκλονίζει η μητέρα που δέχτηκε 8 μαχαιριές από την κόρη της

Να ξεχαστεί όσο το δυνατόν συντομότερα το σοκαριστικό περιστατικό θέλει η 48χρονη μητέρα από τα Καμίνια, που το βράδυ της περασμένης Πέμπτης δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από τη 14χρονη κόρη της.

Τα αίτια που ώθη­σαν το ανή­λι­κο κορί­τσι να επι­τε­θεί στη μητέ­ρα του και να τη μαχαι­ρώ­σει οκτώ φορές, τραυ­μα­τί­ζο­ντάς την βαρύ­τα­τα, δεν έχουν απο­σα­φη­νι­στεί. Όλα έγι­ναν στο σπί­τι όπου μένουν η 48χρονη με τις δίδυ­μες 14χρονες κόρες της στα Καμί­νια και η απο­κά­λυ­ψη του αιμα­τη­ρού περι­στα­τι­κού προ­κά­λε­σε σοκ.

Πλέ­ον, η 48χρονη μητέ­ρα νοση­λεύ­ε­ται εκτός κιν­δύ­νου στο Θριά­σιο νοσο­κο­μείο, όπου μετα­φέρ­θη­κε από την πρώ­τη στιγ­μή. «Και εγώ θα γίνω καλά και όλοι θα γίνου­με καλά» επα­να­λαμ­βά­νει συνε­χώς η 48χρονη γυναί­κα από το κρε­βά­τι του νοσο­κο­μεί­ου, σύμ­φω­να με τον ΑΝΤ1. Η μητέ­ρα έχει ήδη επι­κοι­νω­νή­σει με τη 14χρονη κόρη της και το μόνο που θέλει είναι να αφή­σει το συμ­βάν όσο το δυνα­τόν πιο σύντο­μα, πίσω τους.

Η 48χρονη έχει βγει από την Εντα­τι­κή από την περα­σμέ­νη Τρί­τη. Λόγω των χτυ­πη­μά­των από το μαχαί­ρι, η γυναί­κα χρειά­στη­κε να υπο­βλη­θεί σε εγχεί­ρη­ση αφαί­ρε­σης σπλή­νας.

Καμίνια: Έτσι έγιναν όλα

Το βρά­δυ της περα­σμέ­νης Πέμ­πτης, άγνω­στο ακό­μα για­τί, η μια από τις 14χρονες κόρες της 48χρονης, σηκώ­θη­κε, πλη­σί­α­σε το κρε­βά­τι όπου κοι­μό­ταν η μητέ­ρα της και άρχι­σε να τη μαχαι­ρώ­νει. Τη χτύ­πη­σε οκτώ φορές, ενώ τραυ­μα­τί­στη­κε ελα­φρά και η ίδια από το μαχαί­ρι που κρατούσε.

Τη 14χρονη στα­μά­τη­σε η δίδυ­μη αδερ­φή της, η οποία αμέ­σως κάλε­σε το ΕΚΑΒ. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το 14χρονο κορί­τσι δεν θυμά­ται τίπο­τα από τη στιγ­μή της επί­θε­σης στη μητέ­ρα του και όταν συνήλ­θε φέρε­ται να φώνα­ζε «Θέε μου τι έκα­να».

Φως στα αίτια που οδή­γη­σαν το 14χρονο κορί­τσι στην επί­θε­ση σε βάρος της μητέ­ρας του, θα ρίξουν οι πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νες. Ο Γιώρ­γος Γιάν­να­ρος, ο δικη­γό­ρος που έχει ανα­λά­βει τη νομι­κή εκπρο­σώ­πη­ση του ανή­λι­κου κορι­τσιού δήλω­σε στο newsit.gr πως ανά­με­σα στην 14χρονη και τη μητέ­ρα της δεν υπήρ­χε καμία αντι­δι­κία.

Οι γονείς των δυο κορι­τσιών έχουν χωρί­σει, αλλά δεν υπήρ­χαν εντά­σεις στο οικο­γε­νεια­κό περι­βάλ­λον, όπως ανα­φέ­ρουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες. Σύμ­φω­να με τον κ. Γιάν­να­ρο, «ούτε ο παι­δο­ψυ­χί­α­τρος που εξέ­τα­σε το παι­δί δεν μπο­ρεί να απο­φαν­θεί σε αυτό το στά­διο τι είναι αυτό που το οδή­γη­σε στην πρά­ξη αυτή».

Το κορί­τσι έχει επι­στρέ­ψει κατό­πιν σχε­τι­κής από­φα­σης ανα­κρι­τή και εισαγ­γε­λέα στο σχο­λείο του, ενώ μετά την επί­θε­ση στα Καμί­νια παρα­κο­λου­θεί­ται όπως ζήτη­σαν οι δικα­στι­κές Αρχές από ειδι­κό ψυχο­λό­γο.

Δεν θα πάει φυλακή η 14χρονη

Σε ό,τι αφο­ρά στο νομι­κό σκέ­λος της υπό­θε­σης στα Καμί­νια, ο κ. Γιάν­να­ρος υπο­γράμ­μι­σε ότι επει­δή το κορί­τσι είναι μικρό­τε­ρο από 15 ετών, σύμ­φω­να με τον νόμο έχει το ακαταλόγιστο.

«Το παι­δί είναι κάτω από 15 ετών και κατά τον νόμο είναι ακα­τα­λό­γι­στη» σημεί­ω­σε, προ­σθέ­το­ντας ότι μπο­ρεί να της επι­βλη­θεί κάποια ποι­νή η οποία όμως δεν θα καταλογιστεί.

«Δεν θεω­ρεί­ται ανεύ­θυ­νη καθώς αυτό ισχύ­ει μέχρι την ηλι­κία των 12» είπε, «αλλά δεν πρό­κει­ται να πάει στη φυλα­κή».

Σύμ­φω­να με τον έμπει­ρο νομι­κό, το κορί­τσι το οποίο αυτή την περί­ο­δο ζει με τον πατέ­ρα του, θα συνε­χί­σει να παρα­κο­λου­θεί­ται από ειδικούς.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων