- Διαφήμιση -

Αυτοψία Γ. Μώραλη στις εργασίες ανάπλασης της οδού Ειρήνης στο Νέο Φάληρο

Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η ανάπλαση που υλοποιεί ο Δήμος στη Λεωφόρο Ειρήνης στο Νέο Φάληρο

Με γρή­γο­ρους ρυθ­μούς προ­χω­ρά­ει η ανά­πλα­ση που υλο­ποιεί ο Δήμος στη Λεω­φό­ρο Ειρή­νης στο Νέο Φάληρο.

Ο Δήμαρ­χος Πει­ραιά κ. Γιάν­νης Μώρα­λης επέ­βλε­ψε  μαζί με τον Πρό­ε­δρο της Γ΄ Δημο­τι­κής Κοι­νό­τη­τας κ. Χαρά­λα­μπο Λια­κό­σταυ­ρο τα έργα, ενώ συνο­μί­λη­σε με κατοί­κους και επι­χει­ρη­μα­τί­ες της περιοχής.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η ανά­πλα­ση της λεω­φό­ρου Ειρή­νης περι­λαμ­βά­νει, μετα­ξύ άλλων, νέα πεζο­δρό­μια και παρεμ­βά­σεις που διευ­κο­λύ­νουν τη διέ­λευ­ση των ατό­μων με ανα­πη­ρία, ανά­πλα­ση πρα­σί­νου, και­νούρ­για ασφαλ­τι­κά στο οδό­στρω­μα, νέο φωτι­σμό led, νέους υπο­γειο­ποι­η­μέ­νους κάδους και πύκνω­ση φρεατίων.

Η  σημα­ντι­κή αυτή παρέμ­βα­ση θα ολο­κλη­ρω­θεί  έως τις 15 Μαΐ­ου 2020.

Ο Δήμαρ­χος Πει­ραιά κ. Γιάν­νης Μώρα­λης, σε δήλω­σή του, ανέ­φε­ρε πως ενη­με­ρώ­θη­κε για την πρό­ο­δο των εργα­σιών στην κεντρι­κή λεω­φό­ρο Ειρή­νης, λέγο­ντας πως η εν λόγω ανά­πλα­ση απο­τε­λού­σε ένα χρό­νιο αίτη­μα των κατοί­κων της Γ΄ Δημο­τι­κής Κοινότητας.

Στη συνέ­χεια, ο Δήμαρ­χος Πει­ραιά  τόνι­σε πως με την ολο­κλή­ρω­ση του  έργου τον Μάιο, η λεω­φό­ρος Ειρή­νης θα είναι πιο λει­τουρ­γι­κή και σύγ­χρο­νη, συμ­βάλ­λο­ντας στην  αστι­κή ανα­βάθ­μι­ση του Νέου Φαλήρου.

Κλεί­νο­ντας, ο κ. Μώρα­λης  σημεί­ω­σε  πως η Δημο­τι­κή Αρχή δίνει ιδιαί­τε­ρη βαρύ­τη­τα σε έργα καθη­με­ρι­νό­τη­τας, που βελ­τιώ­νουν την ποιό­τη­τα ζωής των δημο­τών, σημειώ­νο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως θα συνε­χι­στεί η προ­σπά­θεια για την ανα­βάθ­μι­ση κάθε γει­το­νιάς της πόλης μας.

 

Πηγή www.in.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων