Ευρεία αστυνομική επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας : 129 προσαγωγές μετά το φονικό στην Μενάνδρου

Μπαράζ προσαγωγών σημειώθηκε από το πρωί

Σε μπα­ράζ προ­σα­γω­γών προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα η αστυ­νο­μία στο πλαί­σιο μεγά­λης επι­χεί­ρη­σης στο κέντρο της Αθή­νας, μετά το φονι­κό στην οδό Μενάν­δρου.

Η επι­χεί­ρη­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε νωρίς το μεση­μέ­ρι και στο πλαί­σιο αυτής έγι­ναν 129 προ­σα­γω­γές, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες από την αστυ­νο­μία.

Κατά την ευρεία επι­χεί­ρη­ση έγι­ναν έλεγ­χοι σε αρκε­τούς μετα­νά­στες για το εάν δια­θέ­τουν τα προ­βλε­πό­με­να έγγρα­φα, με τον φωτο­γρα­φι­κό φακό να έχει απο­τυ­πώ­σει τους σωμα­τι­κούς ελέγ­χους.

 

Με αφορ­μή τη χθε­σι­νή αιμα­τη­ρή συμπλο­κή ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη ανέ­φε­ρε (ΣΚΑΪ) ότι «οι δρά­στες είναι γνω­στοί και θα συλ­λη­φθούν» σε μια προ­σπά­θεια να δια­σκε­δά­σει τις εντυ­πώ­σεις.

Ο Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, θορυ­βη­μέ­νος από τα συνε­χι­ζό­με­να περι­στα­τι­κά βίας απευ­θυ­νό­με­νος στους κατοί­κους της Αθή­νας και της Ελλά­δας δεσμεύ­τη­κε ότι «το έγκλη­μα αυτού του είδους θα εκλεί­ψει από τη χώρα».

Για τους αλλο­δα­πούς που παρα­νο­μούν ο Μ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης ανέ­φε­ρε ότι «διά­λε­ξαν λάθος χώρα και τόπο για να εγκλη­μα­τούν» και συμπλή­ρω­σε ότι «θα φύγουν από την χώρα» και μέχρι τότε «δεν πρό­κει­ται ποτέ να αφε­θούν ελεύ­θε­ροι, για λόγους προ­στα­σί­ας της κοι­νω­νί­ας».

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων