- Διαφήμιση -

Αναστενάζει το λιμάνι του Πειραιά – Εγκαταλείπουν την Αθήνα οι αδειούχοι

Μαζικά εγκαταλείπουν την Αθήνα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές οι Αθηναίοι

Μαζι­κά εγκα­τα­λεί­πουν την Αθή­να για τις καλο­και­ρι­νές τους δια­κο­πές οι Αθηναίοι.

Σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται το κύμα εξό­δου των αδειού­χων του Αυγού­στου, με την κίνη­ση να είναι ιδιαί­τε­ρα αυξη­μέ­νη στα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας και του Λαυρίου.

Στο λιμά­νι του Πει­ραιά επι­κρα­τεί το αδια­χώ­ρη­το και οι Αρχές συστή­νουν στους ταξι­διώ­τες να είναι μιά­μι­ση με δύο ώρες νωρί­τε­ρα στις πύλες ανα­χώ­ρη­σης για να μην δημιουρ­γού­νται καθυστερήσεις.

Μέχρι το από­γευ­μα της Παρα­σκευ­ής είχαν ανα­χω­ρή­σει από τον Πει­ραιά 30.353 ταξι­διώ­τες με 5.145 οχή­μα­τα σε 26 ακτο­πλοϊ­κά δρο­μο­λό­για. Από την Ραφή­να ανα­χώ­ρη­σαν 8.015 επι­βά­τες με 1.617 οχή­μα­τα. Από το λιμά­νι του Λαυ­ρί­ου εκτε­λέ­στη­καν πέντε από­πλοι και ανα­χώ­ρη­σαν 1.812 επι­βά­τες με 507 οχήματα.

Λόγω της εξαι­ρε­τι­κά αυξη­μέ­νης κίνη­σης, οι Αρχές συστή­νουν στους ενδια­φε­ρο­μέ­νους να ξεκι­νούν μιά­μι­ση με δύο ώρες πιο νωρίς τη δια­δρο­μή τους προς τις πύλες ανα­χώ­ρη­σης, δεδο­μέ­νου άλλω­στε ότι στο παρα­λια­κό μέτω­πο συνε­χί­ζο­νται εκτε­τα­μέ­νες εργα­σί­ες οδο­ποι­ί­ας. Ενδει­κτι­κό του αδια­χώ­ρη­του που επι­κρά­τη­σε χθες το πρωί στον Πει­ραιά είναι ότι ο λιμε­νάρ­χης απο­φά­σι­σε να δώσει δεκά­λε­πτη παρά­τα­ση σε από­πλου πλοί­ου, προ­κεί­με­νου να προ­λά­βουν όλοι οι επι­βά­τες να επιβιβαστούν.

Μαζί με την έξο­δο, κορυ­φώ­νε­ται και το κύμα υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών, με το θερ­μό­με­τρο κατά τόπους στα κεντρι­κά ηπει­ρω­τι­κά να φθά­νει και τους 42 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων