- Διαφήμιση -

40.395 επιβάτες αναχώρησαν χθες από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου

Οι συστάσεις του λιμενικού για να μην χάνουν το πλοίο τους οι εκδρομείς

Μέτρα για τη διευ­κό­λυν­ση των επι­βα­τών είναι και σήμε­ρα σε ισχύ από το Λιμε­νι­κό Σώμα στα λιμά­νια του Πει­ραιά, της Ραφή­νας και του Λαυρίου.

Η κίνη­ση ανα­μέ­νε­ται και σήμε­ρα αυξη­μέ­νη, ενώ χθες Σάβ­βα­το μόνον από το λιμά­νι του Πει­ραιά ανα­χώ­ρη­σαν 40.395 επι­βά­τες για διά­φο­ρα νησιά του Αιγαί­ου. Το λιμε­νι­κό σώμα συστή­νει σε όσους πρό­κει­ται να ταξι­δέ­ψουν, να βρί­σκο­νται μία ώρα νωρί­τε­ρα στην απο­βά­θρα ανα­χώ­ρη­σης των πλοίων.

Για σήμε­ρα έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί 26 από­πλοι πλοί­ων από Πει­ραιά, 15 από Ραφή­να και 5 από το Λαύριο.Χθες από το λιμά­νι του Πει­ραιά ανα­χώ­ρη­σαν 28 πλοία με 40.395 επι­βά­τες, 7.994 οχή­μα­τα, 465 φορ­τη­γά και 1.338 δίκυ­κλα όπως ανα­φέ­ρει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων. Για τον Αργο­σα­ρω­νι­κό πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 45 από­πλοι πλοί­ων ενώ ανα­χώ­ρη­σαν 10.662 επι­βά­τες, 1.117 ΙΧ οχή­μα­τα, 21 φορ­τη­γά και 246 δίκυ­κλα. Από τη Ραφή­να πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 16 δρο­μο­λό­για πλοί­ων ενώ ανα­χώ­ρη­σαν 10.762 επι­βά­τες με 2.138 ΙΧ οχή­μα­τα 43 φορ­τη­γά και 314 δίκυ­κλα. Από το Λαύ­ριο έγι­ναν 6 από­πλοι πλοί­ων ενώ ανα­χώ­ρη­σαν 3.090 επι­βά­τες, 806 οχή­μα­τα 18 φορ­τη­γά και 104 δίκυκλα.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων