- Διαφήμιση -

Μέση οδό” για τους “Δεσμώτες” του Φαλήρου αποφάσισε το ΚΑΣ

Σε μια «ενδιάμεση» λύση των δυο προτάσεων σχετικά με το εύρημα των «Δεσμωτών» του Φαλήρου κατέληξε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Τα μέλη του Κεντρι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Συμ­βου­λί­ου (ΚΑΣ) απο­φά­σι­σαν μια ενδιά­με­ση λύση των δυο προ­τά­σε­ων σχε­τι­κά με το εύρη­μα των «Δεσμω­τών» του Φαλή­ρου, δηλα­δή της κατά χώραν παρα­μο­νής του ή της προ­σω­ρι­νής και υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις από­σπα­σης και επα­να­το­πο­θέ­τη­σής του, εξαι­τί­ας των νέων στοι­χεί­ων και της κατά­στα­σης όπου έχει περιέλ­θει το σκε­λε­τι­κό υλικό.

Όπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά από μια συνε­δρί­α­ση έξι ωρών, τα μέλη του ΚΑΣ γνω­μο­δό­τη­σαν κατά πλειο­ψη­φία ουσια­στι­κά υπέρ της εισή­γη­σης της Διεύ­θυν­σης Προϊ­στο­ρι­κών και Κλα­σι­κών Αρχαιο­τή­των που πρό­τει­νε την κατά ύψος από­σπα­ση του ευρή­μα­τος σε μπλοκ ή τη μετα­φο­ρά του σε πολύ κοντι­νή θέση, την εξυ­γί­αν­ση του υπε­δά­φους και την επα­να­το­πο­θέ­τη­σή του στο ίδιο σημείο. Η τελι­κή μελέ­τη ‑η σύντα­ξη της οποί­ας θα ξεκι­νή­σει άμε­σα- θα εισα­χθεί σε μελ­λο­ντι­κό ΚΑΣ, ενώ θα συνε­χι­στούν απρό­σκο­πτα τα συμπλη­ρω­μα­τι­κά σωστι­κά μέτρα.

Η πολύ­ω­ρη συζή­τη­ση περι­στρά­φη­κε γύρω από τη φθο­ρά που έχει υπο­στεί το μονα­δι­κό αυτό αρχαιο­λο­γι­κό εύρη­μα, το οποίο αφο­ρά την ομα­δι­κή ταφή 79 ανθρώ­πι­νων σκε­λε­τών χωρι­σμέ­νων σε τρία ορύγ­μα­τα και αλυ­σο­δε­μέ­νων μετα­ξύ τους στους καρ­πούς. Το ‘πολυάν­δριο’ απο­κα­λύ­φθη­κε τον Μάρ­τιο του 2016 κατά τη διάρ­κεια ανα­σκα­φής στην Εσπλα­νά­δα του ΚΠΙΣΝ και χρο­νο­λο­γεί­ται στο τρί­το τέταρ­το του 7ου αι. π. Χ., μία επο­χή γεμά­τη ταρα­χές, εξε­γέρ­σεις και επα­να­στά­σεις μετα­ξύ οπα­δών των αρι­στο­κρα­τών και των τυράν­νων, η οποία συσχε­τί­ζε­ται, όσον αφο­ρά το συγκε­κρι­μέ­νο εύρη­μα, είτε με το Κυλώ­νειον άγος είτε με αντί­στοι­χα ιστο­ρι­κά γεγονότα.

Όπως ειπώ­θη­κε στη συνε­δρί­α­ση, η φθο­ρά ‑η οποία έγι­νε ιδιαί­τε­ρα αισθη­τή και από τα μέλη του ΚΑΣ που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν αυτο­ψία- είναι της τάξης του 50%, σύμ­φω­να με την αρμό­δια Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των, ή του 30%, σύμ­φω­να με την αρμό­δια Διεύ­θυν­ση Συντή­ρη­σης Αρχαί­ων και Νεό­τε­ρων Μνη­μεί­ων. Επί­σης, τονί­στη­κε πολ­λές φορές ότι από το 2016 οι υπη­ρε­σί­ες του ΥΠΠΟΑ έκα­ναν άρι­στα τη δου­λειά τους και προ­χώ­ρη­σαν σε όλες τις απαι­τού­με­νες ενέρ­γειες ‑συχνά με καθη­με­ρι­νή παρου­σία στο σκάμ­μα- για την προ­στα­σία του ευρή­μα­τος, που όμως δεν θα μπο­ρού­σε να μην υπο­στεί φθο­ρά. «Από την εύρε­ση του ‘πολυαν­δρί­ου’ η φθο­ρά ήταν δεδο­μέ­νη», επι­ση­μάν­θη­κε αρκε­τές φορές στη συνε­δρί­α­ση, γεγο­νός που οφεί­λε­ται κυρί­ως στο περι­βάλ­λον στο οποίο εντο­πί­στη­κε, μια περιο­χή με μεγά­λα ποσο­στά υγρα­σί­ας και υφάλ­μυ­ρα ύδα­τα (το εύρη­μα βρέ­θη­κε 70 ως 90 εκα­το­στά κάτω από τη σημε­ρι­νή στάθ­μη της θάλασσας).

Τα δύο μέλη που μειο­ψή­φη­σαν τάχθη­καν υπέρ της υλο­ποί­η­σης των μελε­τών για την προ­στα­σία των ‘Δεσμω­τών’ οι οποί­ες εγκρί­θη­καν στο ΚΑΣ τον Ιού­νιο 2019, ενώ η αρμό­δια Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των επέ­μει­νε στην πρό­τα­ση που είχε κάνει το 2016: Τη μετα­κί­νη­σή τους ανά μπλοκ σε χώρο που θα λει­τουρ­γή­σει ως εργα­στή­ριο ώστε να μην χαθούν πολύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες και την επα­να­το­πο­θέ­τη­σή τους στον σημείο εύρε­σής τους αφού φτια­χτεί ο χώρος που θα τους φιλοξενήσει.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων