- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αύριο λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου

Η ΕΛΑΣ απευ­θύ­νει έκκλη­ση στους οδη­γούς των οχη­μά­των, για την καλύ­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους και την απο­τρο­πή πρό­κλη­σης τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των, να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί κατά τη διέ­λευ­σή τους και να ακο­λου­θούν την υπάρ­χου­σα οδι­κή σήμαν­ση και τις υπο­δεί­ξεις των τροχονόμων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων