- Διαφήμιση -

Κολυμβητική ημερίδα στο κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο

Η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού & Πολιτισμού Ιωάννα Καρυοφύλλη, σε συνεργασία με τους Αθλητικούς Συλλόγους ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ., Α.Ο.Ν.Σ. ̈ΟΜΙΛΩΝ ̈ & ΑΡΜΕΝΙΚΗ, διοργανώνουν μια εορταστική κολυμβητική ημερίδα

Η Αντι­δή­μαρ­χος Αθλη­τι­σμού & Πολι­τι­σμού Ιωάν­να Καρυο­φύλ­λη, σε συνερ­γα­σία με τους Αθλη­τι­κούς Συλ­λό­γους ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ., Α.Ο.Ν.Σ. ̈ΟΜΙΛΩΝ ̈ & ΑΡΜΕΝΙΚΗ, διορ­γα­νώ­νουν μια εορ­τα­στι­κή κολυμ­βη­τι­κή ημε­ρί­δα αφιε­ρω­μέ­νη στις εγκα­τα­στά­σεις του ανα­βαθ­μι­σμέ­νου κλει­στού κολυμ­βη­τη­ρί­ου της πόλης μας. Είστε όλοι καλε­σμέ­νοι την Κυρια­κή 7 Απρι­λί­ου 2019 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημο­τι­κό Κλει­στό Κολυμβητήριο.

Σας περι­μέ­νου­με!

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων