«Η Μεγάλη Πρόκληση: 90 Χρόνια Φράγμα Μαραθώνα»

Παράταση έως τις 29 Μαρτίου 2020 της Επετειακής Έκθεσης της ΕΥΔΑΠ.

Η ΕΥΔΑΠ, αντα­πο­κρι­νό­με­νη στη μεγά­λη προ­σέ­λευ­ση και στο έντο­νο ενδια­φέ­ρον του κοι­νού για την Επε­τεια­κή Έκθε­ση «Η Μεγά­λη Πρό­κλη­ση: 90 Χρό­νια Φράγ­μα Μαρα­θώ­να», ανα­κοι­νώ­νει την παρά­τα­σή της έως την Κυρια­κή 29 Μαρ­τί­ου 2020.

Το Φράγ­μα του Μαρα­θώ­να, η κατα­σκευή της σήραγ­γας Μπο­για­τί­ου, των διυ­λι­στη­ρί­ων και του πρώ­του εκτε­τα­μέ­νου δικτύ­ου ύδρευ­σης, απο­τε­λούν έργα τερά­στιας σημα­σί­ας, που σημα­το­δό­τη­σαν την επο­χή του Μεσο­πο­λέ­μου και έδω­σαν λύση στο τερά­στιο πρό­βλη­μα υδρο­δό­τη­σης της πόλης των Αθη­νών, του Πει­ραιά και των περι­χώ­ρων.

Οι επι­σκέ­πτες της έκθε­σης θα έχουν την ευκαι­ρία να «εξε­ρευ­νή­σουν» ποι­κί­λα ιστο­ρι­κά τεκ­μή­ρια όπως φωτο­γρα­φί­ες, χάρ­τες, αρχι­τε­κτο­νι­κά σχέ­δια, εργα­λεία αλλά και αντι­κεί­με­να  από την κατα­σκευή του σπου­δαί­ου αυτού έργου και τη ζωή στον οικι­σμό του Φράγ­μα­τος.

Το οπτι­κο­α­κου­στι­κό υλι­κό με την τρισ­διά­στα­τη απει­κό­νι­ση της κατα­σκευ­ής του Φράγ­μα­τος και η ασπρό­μαυ­ρη κινη­μα­το­γρα­φι­κή ται­νία μικρού μήκους της επο­χής μετα­φέ­ρουν νοε­ρά τον επι­σκέ­πτη πίσω στον χρό­νο κατα­σκευ­ής του έργου, ενώ τα φαντα­στι­κά πρό­σω­πα στους σελι­δο­δεί­κτες που δίδο­νται στους επι­σκέ­πτες κατά την είσο­δό, τους ξενα­γούν στην ΄Εκθε­ση μέσα από ένα ευρη­μα­τι­κό παι­χνί­δι.

Μία δια­δρα­στι­κή κατα­σκευή για τους μικρούς επι­σκέ­πτες, τους καλεί να ανα­κα­λύ­ψουν και να συλ­λέ­ξουν στοι­χεία, εστιά­ζο­ντας σε ό,τι τους κάνει εντύ­πω­ση, ώστε να αφη­γη­θούν στη συνέ­χεια τις δικές τους μονα­δι­κές ΦΡΑΓ­ΜΑ­τι­κές ιστο­ρί­ες.

Η Έκθε­ση φιλο­ξε­νεί­ται στο Κέντρο Πολι­τι­σμού «Ελλη­νι­κός Κόσμος» (Πει­ραιώς 254, Ταύ­ρος) και η είσο­δος είναι ελεύ­θε­ρη για το κοι­νό.

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες ακο­λου­θή­στε την ΕΥΔΑΠ στα social media:

Facebook https://www.facebook.com/eydapgr
Twitter https://twitter.com/eydapgr
Instagram https://www.instagram.com/eydapgr/
Youtube http://www.youtube.com/channel/UCCTm1UBUuiZpOOWcfbGgzQg
Linkedin https://www.linkedin.com/company/eydap

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων