- Διαφήμιση -

Καλλιθέα: 20 συλλήψεις για παράνομο τζόγο-Έφοδος της Αστυνομίας σε κατάστημα

Κατά­στη­μα στην Καλ­λι­θέα όπου διε­ξά­γο­νταν παρά­νο­μα τυχε­ρά παί­γνια, εντό­πι­σε η Ελλη­νι­κή Αστυνομία.

Κατά την έφο­δο που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής (2/6), συνε­λή­φθη­σαν δύο εργα­ζό­με­νοι και 18 παί­κτες, σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για – κατά περί­πτω­ση – παρα­βά­σεις των νομο­θε­σιών για τα παί­γνια και τα προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να, ενώ ανα­ζη­τεί­ται για να συλ­λη­φθεί και ο δια­χει­ρι­στής του καταστήματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων