- Διαφήμιση -

Η Πλατεία Συντάγματος στο πέρασμα του χρόνου

Αλή­θεια, πόσοι από εμάς μπο­ρού­με να απα­ντή­σου­με στις ερω­τή­σεις που κάνουν οι του­ρί­στες και τα παι­διά για την Πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, την πιο διά­ση­μη πλα­τεία του ιστο­ρι­κού κέντρου της Αθή­νας; Ή για όσα υπήρ­χαν εκεί στο ξεκί­νη­μα της πολε­ο­δό­μη­σης της πρω­τεύ­ου­σας και τα θαυ­μά­ζου­με πλέ­ον στις ασπρό­μαυ­ρες φωτο­γρα­φί­ες εποχής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων