- Διαφήμιση -

«Ζήσε Αθλητικά» με άμεση εκκίνηση από τον Κολωνό και την Βουλιαγμένη

Παρουσία του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος «Ζήσε Αθλητικά».

Η συνε­δρί­α­ση φιλο­ξε­νή­θη­κε στο αμφι­θέ­α­τρο του Διοι­κη­τη­ρί­ου, στο Εθνι­κό Αθλη­τι­κό Κέντρο Νεό­τη­τας Αγί­ου Κοσμά, στο «σπί­τι του Αθλη­τι­σμού που γιορ­τά­ζει και τα 60 χρό­νια του», όπως προ­λό­γι­σε ο πρό­ε­δρός του, Κων­στα­ντί­νος Χαλιορής.

«Ζήσε Αθλη­τι­κά» είναι ένα και­νο­τό­μο τριε­τές πρό­γραμ­μα, που φέρ­νει την κοι­νω­νία και ειδι­κό­τε­ρα τη νέα γενιά ακό­μα πιο κοντά στις Αξί­ες του Αθλη­τι­σμού, με την προ­ώ­θη­ση του Αθλη­τι­κού Ιδε­ώ­δους και του Αθλη­τι­κού Ήθους ως προ­τύ­που της καθη­με­ρι­νής ζωής, μέσα από την κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των νέων στο πλαί­σιο της οικο­γέ­νειας και της εκπαι­δευ­τι­κής διαδικασίας.

Η σύν­θε­ση της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής του «Ζήσε Αθλη­τι­κά» απαρ­τί­ζε­ται από κορυ­φαί­ες προ­σω­πι­κό­τη­τες του αθλη­τι­σμού (Πρω­τα­θλη­τές και Ολυ­μπιο­νί­κες), μαζί με όλους τους αρμό­διους φορείς (Ολυ­μπια­κή Επι­τρο­πή, Παρα­ο­λυ­μπια­κή Επι­τρο­πή, ΕΣΚΑΝ, εκπρό­σω­ποι συν­δέ­σμων αθλη­τών ομα­δι­κών αθλη­μά­των κ.ά.), με τη στή­ρι­ξη των Περι­φε­ρειών και της ΚΕΔΕ.
Το πρό­γραμ­μα «Ζήσε Αθλη­τι­κά» υλο­ποιεί­ται για πρώ­τη φορά στη χώρα μας επ’ ευκαι­ρία και του Ολυ­μπια­κού Έτους που δια­νύ­ου­με, με τους Ολυ­μπια­κούς Αγώ­νες (24 Ιου­λί­ου έως 9 Αυγού­στου) και τους Παρα­ο­λυ­μπια­κούς Αγώ­νες (25 Αυγού­στου έως 6 Σεπτεμ­βρί­ου) στο Τόκιο.

Επι­βε­βαιώ­θη­κε, λοι­πόν, στη συνε­δρί­α­ση της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής ότι η συνέ­νω­ση των κοι­νω­νι­κών δυνά­με­ων και η ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των νεό­τε­ρων γενιών (παι­διά και έφη­βοι στη σχο­λι­κή ηλι­κία), των ατό­μων με ανα­πη­ρία, των εκπαι­δευ­τι­κών, αλλά και των γονέ­ων στους αξια­κούς πυλώ­νες του Ευ Αγω­νί­ζε­σθαι, της Συμ­με­το­χι­κό­τη­τας και της Ομα­δι­κό­τη­τας, της Πει­θαρ­χί­ας και του Σεβα­σμού, οι οποί­οι συν­θέ­τουν τον Αθλη­τι­σμό, είναι οι σκο­ποί του προ­γράμ­μα­τος «Ζήσε Αθλη­τι­κά» και θα υλο­ποι­η­θούν με τους εξής τρόπους:

Α) Πανελ­λα­δι­κές δρά­σεις και συνέρ­γειες με όλους τους συναρ­μό­διους φορείς (υπουρ­γεία, τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση) για ενη­μέ­ρω­ση, ευαι­σθη­το­ποί­η­ση και ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στις επί μέρους θεμα­τι­κές ενό­τη­τες: Εκφο­βι­σμός, συμπε­ρι­φο­ρές στον αθλη­τι­σμό, ισορ­ρο­πη­μέ­νη Δια­τρο­φή, εθε­λο­ντι­σμός, εξά­σκη­ση Δεξιοτήτων.

Β) «Το σχο­λείο του Αθλη­τι­σμού», όπου αθλη­τές – πρε­σβευ­τές του αθλη­τι­σμού θα επι­σκέ­πτο­νται Δημο­τι­κά και Γυμνά­σια, θα παρου­σιά­ζουν την αθλη­τι­κή τους πορεία και θα συζη­τούν με τους μαθη­τές για την αξία και τα οφέ­λη του αθλη­τι­σμού, μέσα από το παρά­δειγ­μα και τις προ­σω­πι­κές εμπει­ρί­ες του ομι­λη­τή –αθλη­τή.

Γ) Διορ­γά­νω­ση αθλη­τι­κών γεγο­νό­των για όλους.

Δ) Διορ­γά­νω­ση ημε­ρί­δων, συνε­δρί­ων και συνόδων.

Κατά τη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­ση της Οργα­νω­τι­κής Επι­τρο­πής «Ζήσε Αθλη­τι­κά», υπό την προ­ε­δρία του Ανδρέα Γλυ­νια­δά­κη (Πρω­τα­θλη­τής Ευρώ­πης στο μπά­σκετ και Πρό­ε­δρος του Πανελ­λη­νί­ου Συν­δέ­σμου Αμει­βο­μέ­νων), τοπο­θε­τή­θη­καν τα περισ­σό­τε­ρα μέλη της, έγι­νε μια πρώ­τη κατα­γρα­φή του Επι­χει­ρη­σια­κού Προ­γράμ­μα­τος με κατάρ­τι­ση πανελ­λα­δι­κού πλά­νου και συζη­τή­θη­κε η συγκρό­τη­ση ομά­δων εργα­σί­ας τόσο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη όσο και στην Κρή­τη, για την πλη­ρέ­στε­ρη οργά­νω­ση των δρά­σε­ων σε όλη τη χώρα.

Απο­φα­σί­στη­κε ότι η εναρ­κτή­ρια εκδή­λω­ση «Ζήσε Αθλη­τι­κά» θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την προ­σε­χή Δευ­τέ­ρα 24 Φεβρουα­ρί­ου στο 60ο Δημο­τι­κό Σχο­λείο Αθη­νών, στον Κολω­νό, ενώ το πρό­γραμ­μα θα συν­δε­θεί αμέ­σως και με το δια­σχο­λι­κό πρω­τά­θλη­μα των Βάρης – Βού­λας – Βου­λιαγ­μέ­νης (συμ­με­το­χή 3.000 παι­διών από τα Δημο­τι­κά και τα Γυμνά­σια του δήμου).

Επι­πλέ­ον, στις 5 Μαρ­τί­ου, «Ζήσε Αθλη­τι­κά» και στην κοι­νό­τη­τα Ψυχι­κού, στην εκδή­λω­ση στο Αρσά­κειο με τη Νίκη Μπακογιάννη.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων