- Διαφήμιση -

The Ellinikon Experience Centre: Το πιο εντυπωσιακό κέντρο επισκεπτών άνοιξε στο Ελληνικό

Ένα μοναδικό Κέντρο Επισκεπτών, το μεγαλύτερο στον κόσμο στο είδος του

Η Lamda Development παρα­δί­δει στο κοι­νό ένα μονα­δι­κό Κέντρο Επι­σκε­πτών, το μεγα­λύ­τε­ρο στον κόσμο στο είδος του, το The Ellinikon Experience Centre που άνοι­ξε τις πύλες του σήμε­ρα. Μέσα από μονα­δι­κά φυσι­κά και τεχνο­λο­γι­κά εκθέ­μα­τα και ψηφια­κές δρά­σεις, οι επι­σκέ­πτες του Κέντρου θα ανα­κα­λύ­ψουν σε βάθος το μεγά­λο έργο της ανά­πλα­σης του Ελλη­νι­κού και θα ταξι­δέ­ψουν σήμε­ρα στο μέλ­λον, σε μια βιώ­σι­μη, έξυ­πνη και και­νο­τό­μο πόλη, μια πόλη που γίνε­ται πραγ­μα­τι­κό­τη­τα μέρα με τη μέρα…

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων