- Διαφήμιση -

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται τα εργοτάξια στο Ελληνικό

Δημοπρατούνται εντός του Νοεμβρίου έργα οδικού δικτύου, αντιπλημμυρικών και δικτύων τηλεπικοινωνιών

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ενη­με­ρω­τι­κό υλι­κό, πρό­κει­ται για το μεγα­λύ­τε­ρο εργο­τά­ξιο που έχει στη­θεί ποτέ στη χώρα μας, στο οποίο εργά­ζο­νται ήδη εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι, με τη χρή­ση μηχα­νη­μά­των τελευ­ταί­ας τεχνο­λο­γί­ας, γερα­νών και οχη­μά­των οικο­δο­μής. Σε συνέ­χεια των μεγά­λων κατε­δα­φί­σε­ων των προη­γού­με­νων μηνών, τρία ακό­μη μεγά­λα κτί­ρια επί της λεω­φό­ρου Ποσει­δώ­νος έχουν ξεκι­νή­σει να κατεδαφίζονται.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων