- Διαφήμιση -

Experience Centre: Σε πλήρη εξέλιξη το έργο του Ελληνικού

Πέντε θεματικές ζώνες με εγκαταστάσεις και βιωματικές εμπειρίες, που αποκαλύπτουν την ιστορία του

Στο Experience Center οι επι­σκέ­πτες, με ελεύ­θε­ρη είσο­δο, έχουν τη δυνα­τό­τη­τα μίας δια­δρα­στι­κής περι­ή­γη­σης σε μια βιώ­σι­μη, έξυ­πνη και και­νο­τό­μο πόλη που δημιουρ­γεί­ται. H περι­ή­γη­ση στο Κέντρο γίνε­ται μέσα από πέντε θεμα­τι­κές ζώνες με εγκα­τα­στά­σεις και βιω­μα­τι­κές εμπει­ρί­ες, που απο­κα­λύ­πτουν την ιστο­ρία του Ελλη­νι­κού και τα σχέ­δια της μεγα­λύ­τε­ρης αστι­κής ανά­πλα­σης στην Ευρώπη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων